Vårdrelaterade infektioner och spridningen av antibiotikaresistens är globala problem som är nära sammanlänkade. Globaliseringen medför att alla länder måste samarbeta för att motverka denna spridning.

Som en del av det globala arbetet mot antibiotikaresistens genomför Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) punktprevalensmätningar (PPM) vart femte år (på eng. point prevalence survey, PPS). Mätningen görs på akutsjukhus i länder inom EU/EEA och har ägt rum vid två tillfällen hittills: 2011–2012 och 2016–2017.

Nästa mätning sker april–maj 2023 och koordineras av oss på Folkhälsomyndigheten i dialog med Strama, Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet (NSG patientsäkerhet), Vårdhygien och SKR.

Punktprevalensmätning – en grund för förbättringsarbeten

En punktprevalensmätning görs vid en bestämd tidpunkt. Syftet med mätningen är att:

 • mäta förekomsten av vårdrelaterade infektioner
 • mäta antibiotikaanvändningen
 • undersöka riskfaktorer, behandlingsindikationer och mikrobiologiska data kopplade till vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförskrivning
 • undersöka organisatoriska och strukturella förutsättningar för vårdhygieniskt arbete och Stramaarbete.

Genom punktprevalensmätningarna får sjukvården tillgång till lokala och nationella data som sedan kan stå till grund för att driva och följa upp utvecklings- och förbättringsarbeten.

Varför ska just ert sjukhus delta i mätningen?

 • Punktprevalensmätningen ger en omfattande bild av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförskrivningen på sjukhuset. Mätningen fångar information som inte finns i befintliga mätinstrument (exempelvis Infektionsverktyget och SKR:s PPM VRI). I mätningen samlas data in om antibiotikaordination, VRI inklusive mikrobiologisk data, och även organisatoriska förutsättningar för vårdhygien och STRAMA arbete registreras.
 • Medverkande sjukhus får ta del av sina egna resultat genom sjukhusspecifika rapporter och presentationer som vi på Folkhälsomyndigheten tar fram efter mätningen.
 • Resultatet från ert sjukhus kan ni sedan jämföra med nationella och europeiska resultat och använda som grund för förbättringsarbete.
 • Vi på Folkhälsomyndigheten planerar även att följa upp mättillfället med ett nationellt möte för medverkande sjukhus. Målsättningen är att identifiera gemensamma nationella utvecklings- och förbättringsområden.

Denna mätning är därför ett viktigt verktyg i arbetet för att förebygga antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner i slutenvård på både lokal och nationell nivå.

SKR:s PPM VRI kommer att ställas in under 2023. Regioner som deltar i den årliga PPM VRI uppmuntras istället att delta i ECDC PPM.

Internationellt ledarskap

Sverige är ett föregångsland när det gäller den låga antibiotikaanvändningen och förekomsten av antibiotikaresistens. Sedan många år har Sverige haft ett stort internationellt engagemang inom området. I och med Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionens råd under 2023 kommer frågorna om antibiotikaresistens, vårdhygien och patientsäkerhet att lyftas högt upp på den europeiska agendan. Ett samarbete mellan länderna är en förutsättning för att bekämpa spridningen av antibiotikaresistens globalt. Därför är ert sjukhus och Sveriges deltagande viktigt i den europeiska punktprevalensmätningen.

Målgrupp och anmälan

Alla akutsjukhus är välkomna att delta i punktprevalensmätningen som sker under april-maj 2023. Anmälan till deltagande i mätningen görs via vårt anmälningsformulär. Efter anmälan kommer ni att få ett bekräftelsemail av oss med ytterligare information.

Sista anmälningsdag för deltagande i ECDC PPM är den 28 februari 2023

Anmälan till deltagande i ECDC PPM 2023

Kommande planeringsmöten och utbildningar

Planeringsmöten för anmälda sjukhus/regioner

De team/sjukhus som anmäler sig till att delta i mätningen kommer att bjudas in till ett planeringsmöte under perioden januari till början av mars 2023 med fokus på förberedelser och praktiska frågor.

Utbildningstillfällen om ECDC PPM

Under mars 2023 arrangerar Folkhälsomyndigheten halvdagsutbildningar om mätprotokollet och de elektroniska formulär som ska användas vid mätningen vid tre tillfällen.

Följande datum och tider är satta för utbildningen:

 • Tisdag 14 mars 2023, kl. 13-16
 • Tisdag 28 mars 2023, kl. 9-12
 • Torsdag 30 mars 2023, kl. 13-16

Ingen föranmälan krävs. Vi skickar ut möteslänkar till regionernas/sjukhusens kontaktpersoner under februari.

Ytterligare information

I vår FAQ hittar du svar på vanliga frågor om ECDC PPM. Du är också välkommen att kontakta oss om du inte hittar svar på dina frågor.

Frågor och svar (FAQ) om ECDC PPM 2023

På vår sida Tidigare svenska punktprevalensmätningar hittar du information om tidigare punktprevalensmätningar på sjukhus i Sverige. Där ger vi även exempel på hur resultaten har använts för att stödja lokala och nationella utvecklings- och förbättringsarbeten inom antibiotikaresistens och vårdhygien.

Tidigare svenska punktprevalensmätningar

Läs mer

Mer information och resultat från ECDC tidigare PPM (ecdc.europa.eu)