Alla vaccinationer inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, samt covid-19-vaccinationer, ska rapporteras till NVR. Rapporteringen är obligatorisk och regleras i lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m. Det är Folkhälsomyndigheten som ansvarar för registret.

Syftet med registret

NVR är ett verktyg för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram samt för att följa upp covid-19-vaccinationer. NVR ger möjlighet att få en heltäckande och kvalitetssäker nationell övervakning av vaccinationstäckning, skyddseffekt och eventuella biverkningar.

Vaccinationer som ska rapporteras

 • Covid-19
 • Difteri
 • Stelkramp
 • Kikhosta
 • Polio
 • Haemophilus influenzae typ b
 • Pneumokocker
 • Mässling
 • Påssjuka
 • Röda hund
 • Humant papillomvirus
 • Rotavirus

Faktablad om det svenska vaccinationsprogrammet (finns på flera språk)

Övriga uppgifter som ska rapporteras

 • Datum för vaccinationen
 • Den vaccinerades person-id
 • Vilket vaccin som använts
 • Satsnummer
 • Vårdgivare som ansvarat för vaccinationen
 • För covid-19 ska även dosnummer rapporteras

Den vaccinerades folkbokföringsort hämtas direkt från folkbokföringsregistret.

Vid frågor om

Vaccinationsbevis/"Covidbevis"

Läs på E-hälsomyndigheten.se

Vaccinationsintyg

Vänd dig till den vårdgivare, till exempel din vårdcentral/vaccinationsmottagning, där du har fått din vaccination.

Din egen vaccination (bokning etc.)

Vänd dig till din region vilken ansvarar för vaccinationerna.

Nationella vaccinationsregistret

Kontakta vaccinationsregistret (vaccinationsregistret.folkhalsomyndigheten.se)

Läs mer

Statistik för vaccination mot covid-19