Planera tillsynen utifrån risk för smittspridning

Till hösten kommer den större delen av Sveriges vuxna befolkning att vara vaccinerad vilket påverkar risken för smittspridning av covid-19. Tillsyn av vissa verksamheter kan ändå fortsatt behöva genomföras på annat sätt. Baserat på behov och risk för olägenhet i det enskilda fallet bör miljö- och hälsoskyddsnämnden för samtliga verksamheter bedöma när tillsyn är lämplig och vilken typ av tillsyn som i så fall bör utföras. I de fall där fysiska tillsynsbesök fortfarande inte är möjliga eller lämpliga att genomföra kan dessa i många fall bytas ut mot tillsyn på distans, t.ex. tillsyn av egenkontroll via telefonsamtal eller webbmöten.

Så sprids covid-19

Spridning av covid-19 sker i första hand med droppar från luftvägarna vid nära kontakter mellan människor. Det finns en risk att smitta sprids genom kontakt med förorenade ytor eller föremål men det finns idag inget som pekar på att denna spridningsväg har annat än en liten roll i den pågående pandemin.

Råd om ventilation

Folkhälsomyndigheten har allmän information om ventilation och risk för spridning av covid-19 via ventilation samt information om vad som gäller avseende rutiner för skötsel och underhåll.

Mer om ventilation

Rutiner för städning och hygien

Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska alla verksamheter bedriva egenkontroll och som en del av detta bör de ha rutiner för städning, rengöring och, i vissa fall, tvätt. För att minska risken för spridning av objektburna smittor i samhället bör ytor och föremål, som många personer kommer i kontakt med, rengöras varje dag. Något utöver att regelbundet följa upp att detta genomförs behövs inte med anledning av covid-19.

Några skärpta rutiner för rengöring eller desinfektion av ytor med anledning av covid-19 behövs dock inte.

Folkhälsomyndighetens vägledning enligt miljöbalken om hygien, smittskydd och städning kan användas som stöd vid tillsyn av verksamheter. Vägledning om städning finns i våra allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Utöver råden kan stöd och råd hittas i bland annat handboken om objektburen smitta samt i våra vägledningar om asylboenden och om tillfälliga boenden. All tillsynsvägledning som Folkhälsomyndigheten har finns att hitta på vår webbplats.

Låg risk för smittspridning av covid-19 via badvatten

Bedömningen är att badvatten i sig inte utgör en risk för smittspridning så länge avstånd hålls.

Övervakningen av badvattenkvalitet på strandbad ska göras som under en normal säsong och för EU-bad enligt gällande krav i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten. Håller badvattnet en god mikrobiologisk kvalitet är sannolikheten för förorening från avlopp eller andra föroreningskällor liten. För vattenkvaliteten i bassänger gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad.