Innan du tar kontakt med regionens smittskyddsenhet

Sjukfrånvaro bland personal eller elever innebär inte nödvändigtvis att de är smittade med covid-19, även om så kan vara fallet. Under terminerna cirkulerar även andra luftvägsvirus som kan ge upphov till symtom som liknar covid-19. Vid möjliga fall av covid-19 i din skolmiljö är det viktigt att ta reda på omfattningen av smittan samt relevanta detaljer som kan underlätta ställningstagande om vilka åtgärder som bör vidtas.

När du som rektor/skolchef tror att det förekommer smittspridning och utbrott i skolmiljön rekommenderas att du tar kontakt med regionens smittskyddsenhet alternativt annan samordnande aktör, exempelvis kommunen. Innan du tar kontakt med smittskyddet i din region är det önskvärt att du har en så detaljerad bild av situationen som möjligt. Förbered därför svar på frågorna i dokumentet nedan. Enstaka fall föranleder sällan behov av direkt kontakt med smittskyddsenheten..

Frågor att ta ställning till inför kontakt med regionens smittskyddsenhet (PDF, 231 kB)

Vad innebär smittspårning på skola och när sker detta?

Om covid-19 bekräftas hos en person kan det i vissa fall bli aktuellt att genomföra en smittspårning på skolan. Syftet med en sådan smittspårning är att bryta nya smittkedjor genom att den eller de personer som kan ha blivit utsatta för smitta ska få information om detta. På så sätt kan dessa personer vara särskilt uppmärksamma på om de själva får symtom och i så fall stanna hemma och undvika kontakter samt testa sig.

Testning i samband med smittspårning i skolan, inklusive breddad testning, utförs inom hälso- och sjukvårdens regi och efter dialog med regionens smittskyddsenhet. Antigentest i form av självtest, där elever, lärare eller annan skolpersonal tar provet och läser av svaret själv, rekommenderas inte. Användning av självtester leder till att testresultaten inte når dem som ansvarar för smittspårningen som därmed fördröjs, samt att rätt information inte kan ges till de som varit del i en smittspridning i skolan. Genom att smittspårningen utförs av hälso- och sjukvården skapas en korrekt bild av smittläget och smittkedjor kan snabbt brytas.

Den som har symtom på covid-19 ska stanna hemma och boka PCR-test via 1177.se. Antigentester i form av självtester rekommenderas i dessa fall inte.

Testa dig för covid-19

En person med bekräftad covid-19 är enligt smittskyddslagen skyldig att delta i en smittspårning. Smittspårningen utförs oftast via telefon eller via digitalt formulär. För att det ska bli aktuellt att smittspåra på skolan, måste personen med covid-19 ha varit på skolan under smittsam fas. Med smittsam fas menas tiden då personen haft symtom samt 48 timmar innan första symtom.

Det är regionernas smittskyddsenheter som vägleder skolor om hur smittspårning görs i din region. Läs mer på deras webbplatser.

Den som har bekräftad covid-19 kan välja att själv informera de personer på skolan som kan ha utsatts för smitta, men kan också välja att ta kontakt med exempelvis rektor för att få hjälp med detta. Av praktiska skäl blir det då det handlar om fall bland elever och lärare ofta rektor eller annan person i skolledningen som informerar andra elever via vårdnadshavare med bibehållen sekretess kring indexfallet, det vill säga att inte lämna ut information som talar om vem som bär på smittan.

Det förekommer även att du som rektor kontaktas av den regionala smittspårningsenheten eller regionens smittskyddsenhet för att vara behjälplig med utredningen av smittkedjor eller vid misstanke om utbrott. I vilken utsträckning detta sker varierar mellan regioner och beror bland annat på det aktuella epidemiologiska läget i regionen.

Skulle du som rektor bli ombedd att hjälpa till med smittspårning, innebär det följande:

  1. Identifiera vilka personer som den smittade har varit i närkontakt med i den smittsamma fasen (närkontakt = inom två meters avstånd i mer än 15 minuter).
  2. Förmedla information till berörda personer om att de kan ha utsatts för smitta. Observera att du aldrig får uppge vem den smittade personen som gett upphov till smittspårningen är.

Åtgärder och kommunikation i samband med smittspridning

Närundervisning på plats i skolans lokaler är huvudprincipen för grundskola och gymnasium. Det förebyggande arbetet kommer fortsatt vara viktigt för att minska risken för utbrott i skolmiljö. Smittskyddsåtgärderna ska stå i proportion till att barn drabbas milt av covid-19, utifrån dagens kunskapsläge.

Vilka åtgärder som vidtas i samband med konstaterade fall och lokala utbrott är beroende av ett flertal faktorer och en bedömning av dessa görs av regionens smittskyddsenhet.

För att undvika oro och rädsla behöver skolans huvudman upprätthålla en planering för om, när och hur man bör informera om smitta på skolan och hur skolan, med bibehållen sekretess, ska hantera de frågor som uppkommer från lärare, annan personal, vårdnadshavare och eventuellt media. Flera av de regionala smittskyddsenheterna har tagit fram informationsmaterial som kan användas för att informera vårdnadshavare.

Det är fortsatt viktigt att påminna om att elever och personal ska stanna hemma även vid milda symtom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever med symtom på covid-19 testas. Syftet med provtagningen är att barn snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod och att förhindra vidare smittspridning.

När det är fråga om en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom är det den enskildes skyldighet enligt smittskyddslagen att vidta de åtgärder som behövs för att skydda andra, till exempel att testa sig vid symtom på covid-19. Skolan har däremot inget stöd i smittskyddslagen för att kräva intyg på att ett test har tagits eller för att tvinga någon till undersökning. När det gäller att hålla sig hemma kan den behandlande läkaren fatta beslut om förhållningsregler. Det kan exempelvis innebära att inskränka en persons deltagande när det gäller skola, arbete och fritidsaktiviteter. Beslutet fattas individuellt för varje person. Utifrån bestämmelser i smittskyddslagen har skolan dock inga förutsättningar att med tvång och på individnivå hindra elever från att komma till skolan och delta i undervisningen.

Mer kring smittskyddslagen och lagstöd för tvångsundersökning och förhållningsregler: Smittskyddslag (2004:168) (regeringen.se)

I vilken mån även symtomfria personer som exponerats för smitta uppmanas att testa sig kan variera något mellan regionerna. Om en elev bor i en familj eller i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 ska hen få förhållningsregler och stanna hemma från skolan i enlighet med vägledning från Folkhälsomyndigheten.

Läs mer