De vacciner som används mot covid-19 i Sverige ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. För att skyddet ska bli starkt krävs två doser vid primärvaccinationen. Skyddseffekten avtar med tiden, och därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten påfyllnadsdoser till alla vuxna.

Flera påfyllnadsdoser ger förstärkt skydd

Alla i Sverige som är 18 år och äldre rekommenderas minst tre doser vaccin mot covid-19 (en primärvaccination). Skyddet efter dos 2 avtar successivt ju längre tiden går och snabbare hos äldre än hos yngre. Därför rekommenderas alla som är 18 år och äldre en påfyllnadsdos (dos 3) tidigast fyra månader efter primärvaccinationen. Om fler påfyllnadsdoser är aktuella, rekommenderas att även dessa ges med minst fyra månaders intervall.

Efter påfyllnadsdosen får man ett fortsatt bra skydd mot allvarlig covid-19. En påfyllnadsdos rekommenderas även om du har varit sjuk i covid-19 före eller efter någon av de tidigare doserna. Om du varit sjuk och planerar att ta en påfyllnadsdos kan du vänta med påfyllnadsdosen upp till tre månader efter att du varit sjuk eftersom du får ett visst skydd av en genomgången infektion.

Bild 1. Bilden visar vilka doser som är aktuella för olika grupper. De gröna dropparna motsvarar höstdosen.

Alla åldersgrupper erbjuds två primärdoser. Gruppen 18-64 år, erbjuds även en påfyllnadsdos. Gruppen 18 år och äldre i riskgrupp erbjuds två påfyllnadsdoser. Gruppen med Downs syndrom liksom gruppen personer 65 år och äldre erbjuds tre påfyllnadsdoser.

Höstdosen rekommenderas till vissa grupper

Risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 är större i vissa grupper. Risken ökar med åldern och skyddet från vaccinationen sjunker snabbare hos äldre än yngre. Från och med 1 september erbjuds grupperna nedan höstdosen oavsett hur många doser de har fått tidigare:

  • Personer som är 65 år och äldre, samt de som bor på SÄBO för äldre. har hemsjukvård eller hemtjänst.
  • Personer från 18 år i riskgrupp.

Läs mer: Nu är det dags för höstdosen vaccin mot covid-19

Höstdosen finns också tillgänglig för personer mellan 18 och 64 år

Risken för allvarlig sjukdom ökar gradvis med åldern. Därför vill myndigheten att vaccinet ska tillhandahållas även till personer som är under 65 år.

Ålder, kön och medicinska skäl kan påverka

Olika antal doser behövs beroende på risk och ålder. Yngre personer har lägre risk än äldre att drabbas av allvarlig covid-19. Yngre har också ett immunförsvar som svarar bättre på vaccinationen och bibehåller därmed skyddet längre. Därför krävs inte lika många doser vaccin för yngre för att bibehålla ett bra skydd mot allvarlig covid-19.

Däremot kan det innebära att personer som närmar sig 65-årsåldern kan överväga om höstdosen är ett alternativ för dem. Att risken ökar med åldern är samstämmigt över hela världen.

Tidigt under pandemin framkom att män har en högre risk än kvinnor i samma ålder att insjukna i allvarlig covid-19. Denna skillnad ses framför allt i högre åldrar. Varför denna skillnad förekommer är ännu inte klarlagt men anses inte kunna förklaras av andra faktorer än kön.

Medicinska riskfaktorer finns även för personer under 65 år. Personer som är 18–64 år och som har exempelvis fetma, diabetes, nedsatt njurfunktion eller högt blodtryck rekommenderas också höstdosen, oavsett hur många doser som tagits tidigare. Det är viktigt att tänka efter om du tillhör en sådan grupp och söka vård för utredning om du misstänker att du har något av dessa tillstånd.

Diagrammet (se diagram 1) visar att risken för allvarlig covid-19, det vill säga covid-19 som kräver sjukhusvård, varierar med åldern. Uträkningen utgår från åldersgruppen 50–54 år (som referensgrupp, där relativ risk = 1) eftersom det är den åldersgrupp där flest fall registrerades under 2021. Övriga åldersgrupper har därefter jämförts med denna grupp.

Siffrorna under diagrammet (den relativa andelen) visar hur många gånger högre eller lägre risken för sjukhusvård är. Till exempel: För en person som är 65–69 år, är risken för sjukhusvård ungefär tre gånger så stor jämfört med en person som är 50–54 år. För en person som är 20–24 år är risken för sjukhusvård mycket mindre: endast en tiondel av risken jämfört med en person som är 50–54 år.

Diagram 1. Relativ risk för att behöva vård på sjukhus för covid-19, relaterat till ålder. Källa: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen.

Diagrammet visar hur många gånger högre eller lägre risken är för sjukhusvård beroende på vilken ålder du har. Till exempel: För en person som är 65–69 år, är risken för sjukhusvård ungefär tre gånger så stor jämfört med en person som är 50–54 år.

Vaccinet kan till viss del skydda andra

Vaccinen mot covid-19 har en god effekt mot smittspridning av ursprungsvarianten av covid-19-viruset, men en lägre effekt på smittspridningen av de nya virusvarianterna. Om du är 18 år eller äldre och lever nära en eller flera personer med stor risk för allvarlig covid-19 kan ytterligare en vaccindos ändå vara av värde för dig och dina nära. Den huvudsakliga skyddseffekten mot att smittas och smitta andra är dock övergående inom några månader.

Nyttan av vaccination väger tyngre än risken

Nyttan av vaccinationerna överväger tydligt den mycket låga risken för biverkningar av de tre doserna, för alla över 18 år. De som har en högre risk för allvarlig sjukdom behöver fler än tre doser vaccin. Även med fler doser överväger nyttan den mycket låga risken för biverkningar.

Risk-nytta hos yngre och äldre

För en frisk person som är 18–64 år varierar risken för allvarlig sjukdom. Därför varierar också behovet att vaccinera sig med påfyllnadsdoser.

Vid en risk-nytta-bedömning kan ibland nyttan av en vaccination med höstdosen vara ganska stor, även om en person är under 65 år, till exempel om man är nära 65 år i ålder. Risken för allvarlig sjukdom är dock inte lika hög hos friska personer i gruppen 18–64 år som för personer över 65 år. Därför ingår inte dessa åldrar i rekommendationen.

För yngre personer i åldern 18–64 år, är risken för allvarlig covid-19 lägre och immunförsvaret bättre. En sammantagen bedömning blir därför att för de flesta yngre personer behövs inte fler doser än de som rekommenderas. Folkhälsomyndigheten följer kunskapsläget och kan komma att rekommendera ytterligare doser när mer information finns.

Läs mer