Målet med PCR-testningen varierar under pandemins faser

En pandemi har olika faser och målet med testningen påverkas av i vilken fas pandemin befinner sig. Olika länder, och regioner inom länder, kan vid en given tidpunkt befinna sig i olika faser. Vilka personer som ska testas beror också på den kapacitet som finns för testning vid en viss tidpunkt. Testningen sker därför alltid utifrån lokala och regionala riktlinjer.

Bilden illustrerar ett generellt förlopp för en pandemi. Hur coronapandemin kommer att utveckla sig är fortfarande oklart.

Den tidiga fasen

I den tidiga fasen när det finns ett fåtal fall gäller det att försöka stoppa smittan och hitta alla sjuka. Det görs genom att testa personer med misstänkt covid-19. Om man upptäcker att en person har covid-19 genomförs smittspårning för att undersöka om det kan finnas fler fall.

Den pandemiska fasen

Under en pandemisk fas sker en kraftig ökning av antalet fall. Fokus är då på att begränsa smittan, bland annat genom att alla som känner sig sjuka ska stanna hemma. Under en pandemisk fas med ett stort antal fall kan man behöva prioritera vilka som ska testas. I den nationella strategin för utökad testning beskrivs denna prioritering.

Den sena fasen

I en sen pandemisk fas har en minskning av antalet fall skett. Då kan målet med testning åter bli att stoppa smittan, hitta alla misstänka fall och utföra smittspårning. En sen pandemisk fas kan också vara en så kallad interpandemisk fas innan det kommer en eventuell ny våg av smittan.

Hur går testningen till?

Det är regionerna som ansvarar för att utföra testningen. Hur testningen praktiskt går till skiljer sig mellan landets olika regioner beroende på hur dessa valt att organisera testningsverksamheten.

Vilka ska testas för pågående covid-19-infektion under en pandemisk fas?

Det finns en prioriteringsordning för vilka som ska testas för pågående covid-19-infektion. Den beskrivs i den nationella strategin för utökad testning. Det finns flera skäl till att ha en prioritetsordning. Ett av dem är att minska risken för att andra patienter får fördröjd eller försämrad vård, så kallad undanträngningseffekt. Ett annat syfte är att kunna styra testningen så att den fungerar bra ur ett samhällsperspektiv.

Den storskaliga testningen innebär att det i nuläget inte är aktuellt att på nationell nivå prioritera olika grupper för testning. Beroende på hur pandemin utvecklas, och om testkapaciteten exempelvis begränsas, kan regionen besluta att det åter är aktuellt att testningen följer Folkhälsomyndighetens nationella strategi där det framgår att patienter och vårdpersonal är fortsatt viktigast att prioritera. En annan prioriterad grupp är ”övrig samhällsviktig verksamhet".

Utgångspunkten för beslut om testning är att personen har symtom på covid-19.

Läs mer om att testa personer med symtom på covid-19 för att utesluta sjukdom