ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል

ርሕቀትካ ሓሉ - ግላዊ ሓላፍነትካ ተሰከም

ናይ ኮቪድ-19 ለበዳ ናይ ምግታእ ናይ ኵሉ ሰብ ሓላፍነት እዩ። ምስ ካልኦ ሰባት ዘሎካ ርሕቀት፥ ኣብ ውሽጢ ገዛ ይኹን ካን ገዛ ወጻኢ ክትሕልዎ ግበር።

እንተ ሓሚምካ ኣብ ገዛ ኹን

ዝሓመምካ ኾይኑ እንተ ተሰሚዑካ ንነድሪ ኣፍጫ (ዓፍዓ-ፍታ)፡ ሰዓል ወይ ረስኒ እንተለካ፡ ካብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ቦኺርካ ኣብ ገዛ ኩን ወይ ትረፍ። ከምኡ ምስ ትገብር ንካልኦት ሰባት ኣይትልብድን። ወላ’ውን ንኡሽተይ እንተ ሓሚምካ ከምኡ ግበር።

ሓሚምካ ክሳብ ዝተሰመዓካ፡ ኣብ ገዛ ኹን ወይ ትረፍ። ሕማምካ እንተ በርቲዑካ ንኣብ ገዛኻ ኮይንካ ጽሬት ነብስኻ ክትሕሉ እንተ ዘይኪኢልካ፡ ሕክምና ውን ክንክናውን ምኽሪ መታን ክትረክብ 1177 ደውል (ብሽወደንኛንእንግሊዝኛን)።

ምስ ሓወኻ እንተ ወሓደ ንኽልተ ተወሳኺ መዓልትታት፥ ናብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ከይከድካ፡ ኣብ ገዛ ጽናሕ። ሓሚምካ ኔርካ ሸውዓተ መዓልቲ ምስ ገበረካ፥ ካብ ምልክታት ሕማም ውን ንክልተ መዓልታት ዝኸውን ነጻ ምስ ኰንካ፥ ዋላኳ ቀጻሊ ደርቕ ሰዓል ምስ ዚህልወካ፥ ናብ ስራሕ ወይ ናብ ቤትትምህርቲ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ።

ኣረገውቲ ሰባት ኣጸቢቖም ክሓሙ ዓቢ ሓደጋታት ኣለዎም። ስለ’ዚ ኣብ ሕምክና ወይ ኣብ እንዳ ኣረገውቲ ኬድካ ክብጻሕ ከምዘይብሉ ምፍላጡ ኣገዳሲ’ዩ። ስራሕካ ንዓበይቲ ሰባት ምእላይ እንተ ዀይኑ፡ ምልክታት ሕማም ምስ ዚህልወካ፡ ናብ ቦታ ስራሕካ ኣይትኺድ።

ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 ኣስተውዕለሎም

ቀንዲ ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 ረስንን ምስዓልን እዩ። ዋላ’ውን ጸገማት ምስትንፋስ፡ ዓፈፍ-ምባል፡ መዕበስቲ-ኣፍንጫ፡ ቃንዛ ጐረሮ፡ ሕማም ርእሲ፡ ከምልሰካ-ምድላይ፡ ቃንዛ ጭዋዳታትን፡ ቃንዛ መላግቦ ዓጽምን’ውን ዝውቱራት ምልክታት ሕማም እዮም። ንመብዛሕቶም ሰባት ኣብ ገዝኦም ባዕሎም እንዳተኸናኸኑ ባዕሉ ዝጠፍእ ፈኲስ ጸገም እዩ ዝገብረሎም። ኣብገሊኦም ግን እቲ ሕማም ጽንኩር ስለ ዝኸውን ንኣብነት ጸገማት ምስትንፋስን ነድሪ-ሳንቡእ (ኒሞንያ) ይገብረሎም። ከም’ዚ ዓይነት ምልክታት እንተ ገይሩልካ፡ ካልኦት ሰባት ካብ ምርካብ ክትቚጠብ ፈትን።

ብዙሕ ሳዕ ኣእዳውካ ተሓጸብ

እቶም ቫይረስ ዘመሓላልፉ ባእታታት ኣዝዮም ተላባዕትን ብቐሊሉ ኣብ ኣእዳው ዝተርፉን እዮም። ካልእ ሰብ ኢዱ ምስ ትሕዞ ይመሓላለፉ። ስለ’ዚ ኣእዳውካ ብዙሕ ሳዕ ብሳምናን ውዑይ ማይን ገይርካን20 ካልኢት (ሰከንድ) ተሓጸብ።

ኣብ ገዛኻ ምስ መጻኻ ወይ ኣብ ደገ ጸኒሕኻ ኣብ ስራሕኻ ምስ ትኣቱ፡ ቅድሚ መኣዲ፡ መግቢ ክትሰርሕ ከለኻ ንድሕሪ ምድረ-ቤት (ሽቓቕ) ምብጻሕኻን፡ ኲሉ ሳዕ ኣእዳውካ ተሓጸብ። ኣእዳውካ ክትሕጸብ እንተ ዘይክኢልካ፡ ኣልኮሆል ናይ ኢድ ገይርካ ኣእዳውካ ምድራዝ ከም ኣማራጺ ክውሰድ ይከኣል’ዩ።

ኣልኮሆል ናይ ኢድ

ማይን ሳምናን እንተ ዘየሎ፡ 60 ሚእታዊ ኣልኮሆል ዘለዎ* ናይ ኢድ ኣልኮሆል ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።

ክትስዕል ወይ ክትንጥስ ከሎኻ፡ ኣብ ናይ ቅድሚት ጒንቦ ኢድካ በል

ክትስዕልን ሕንጥሸው ክትብልን ከለኻ፡ ተላባዕቲ ዝኾኑ ንቫይረስ ከማሓላልፉ ዝኽእሉ ንደቀቕቲ ነጠብጠባት ይዝርግሑ። ኣብ ቅድሚት ጒንቦ ኢድካ ወይ ወረቐታዊ መንዲል (ቲሹ) ምስ ትጥቀም፡ እቲ ተላባዒ ናብ ከባቢኻ ወይ ኣብ ኢድካ ንኸይዝርጋሕ ትገትኦ ኣለኻ። ነቲ ወረቐታዊ መንዲል (ቲሹ) ኣብ እንዳጐሓፍ ጉሒፍካ ኣእዳውካት ሕጸብ።

ኣዒንትኻ ንኣፍንጫኻ ንኣፍካን ካብ ምሓዝ ተቖጠብ

እዚ ተላባዒ በቶም ኣብ ዓይንናን ኣፍጫናን ኣፍናን ዘለዉ ልፋጫዊ መምብራና ገይሩ ይመሓላለፍ ወይ ይዝርጋሕ። ስለ’ዚ ካብ ዓይንኻን ኣፍንጫኻን ኣፍካን ምሓዝ ተቖጠብ።