د ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ

Skydda dig och andra från smittspridning på pashto.

د ﻧﺎروﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﮋدی ﺗﻤﺎس ﻣﮫ ﻧﯿﺴﮫ. ﭘﮫ دی ﺗﻮګﮫ ﺑﮫ ﺗﮫ ھﻢ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن د ﻧﺎروﻏۍ ﻧﮫ ﺑﭻ ﮐﻮی.

د دی ﻟﭙﺎره ﭼﮫ ﺗﮫ ھﻢ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن د ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮫ ﺑﭻ ﮐړی، ﻣﻮﻧږ ﻧﻮری ﻣﺸﻮری ورﮐﻮو.

Gå till toppen av sidan