از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د

Skydda dig och andra från smittspridning på dari.

از تماس نزدیک با افراد مریض پرھیز نمایید. بدین ترتیب از خود و دیگران در برابر مریضی محافظت می کنید.

ما در اینجا مشوره ھا و راھنمایی ھای مختلف را در مورد چگونگی جلوگیری از انتشار عفونت، ارائھ می کنیم.

Gå till toppen av sidan