Till individer

Rekommendationer

  • Vaccinera dig. Gäller alla som är 12 år och äldre.
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.

Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19

Om covid-19 för gravida

Särskild rekommendation till den som är ovaccinerad

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer att vara särskilt försiktiga. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka. Risken för allvarlig sjukdom ökar även med stigande ålder.

Medicinska riskgrupper (Socialstyrelsen.se)

Testning av personal, patienter och omsorgstagare inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Personal, omsorgstagare och patienter inom vård och omsorgsverksamheter för äldre rekommenderas fortsatt att testa sig vid symtom på covid-19.

Testning för covid-19

Smittskyddsläkarföreningens Smittskyddsblad

Till verksamheter

Åtgärder inom vård och omsorg

Inom vård och omsorg är det fortsatt viktigt med åtgärder för att minska risken för smittspridning. En god följsamhet till basala hygienrutiner och andra vårdhygieniska rutiner är grunden för att förebygga smittspridning. I tillägg till detta så är source control, testning vid symtom och smittspårning viktiga verktyg för att skydda de med störst risk för allvarliga konsekvenser av sjukdomen. Verksamheter kan också vid behov att använda av screening för att minska risken för introduktion av smitta. Åtgärderna behöver anpassas till regionala och lokala förutsättningar.

Information för personal inom vård och omsorg

Socialstyrelsens information till hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Förskolan och skolan

Pandemin är fortfarande i ett läge med en smittspridning som påverkar många delar av samhället, med hög frånvaro på grund av covid-19-sjukdom. Huvudprincipen om närundervisning i skolan gäller fortfarande. Men i ett läge där en stor andel av personalen inte har möjlighet till undervisning på plats i skolans lokaler – på grund av till exempel symtom som kan vara covid-19 – kan fjärr- eller distansundervisning i vissa fall vara nödvändig för att möjliggöra att undervisning alls sker. Detta gäller samtliga årskurser i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola

Skolverkets information med anledning av covid-19