Munskydd ska inte användas för att ersätta mer effektiva åtgärder såsom att undvika situationen, stanna hemma vid symtom eller säkerställa att avstånd hålls. Det är alltså alltid viktigast att man alltid följer de grundläggande rekommendationerna för att hindra smittspridning av covid-19:

 • Stanna hemma vid symtom.
 • Håll avstånd.
 • Ha en god handhygien.
 • Umgås endast i en mindre krets.
 • Undvik situationer med trängsel.

Folkhälsomyndigheten har tagit ställning till under vilka omständigheter användning av munskydd även utanför vård- och omsorg skulle vara av värde.

Ställningstagandet utgår från det vetenskapliga underlaget kring hur SARS-CoV-2 sprids, information från smittskyddsenheternas smittspårningsarbete om var smittan sprids samt från studier om olika typer av munskydds effekt i laboratoriemiljö och i samhället.

Var sker smittspridning?

Covid-19 sprids framförallt som en dropp- och kontaktsmitta. Virus sprids via nära direkt eller indirekt kontakt mellan människor och via små droppar i luften. En kombination av miljö, tid och aktivitet påverkar smittspridningen.

Det är större risk för smittspridning inomhus än utomhus, och större risk i små och trånga utrymmen utan god ventilation jämfört med stora välventilerade utrymmen. Under perioder med kallare och torrare klimat, som vintertid, kan virus spridas lättare än under sommarhalvåret. Långvarig nära kontakt mellan människor ökar risken att smitta överförs. Hosta och nysningar från en infekterad person ökar kraftigt risken att droppar sprids till andra, jämfört med exempelvis vanlig utandningsluft.

Erfarenheter från de regionala smittskyddsenheterna och deras arbete med smittspårning visar att smittan i Sverige framförallt sker i hemmet, på arbetsplatser och i sociala sammanhang så som middagar och fester. Vetenskapliga rapporter från andra länder visar samma sak. Detta är miljöer och situationer som helt går att undvika i många fall.

Situationer där munskydd kan minska risken för smitta

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte en generell användning av munskydd i samhället. Det vetenskapliga stödet för att användning av munskydd i samhället skulle dämpa smittspridningen av covid-19 är sammantaget svagt. Detta till skillnad från andra åtgärder, som att hålla avstånd till andra personer och att alltid stanna hemma vid minsta symtom.

Det finns dock situationer där munskydd kan vara av värde. Korrekt använda kan kvalitetssäkrade engångsmunskydd minska risken för smittspridning i situationer där nära kontakt, under längre tid, i inomhusmiljö inte går att undvika.

Sådana situationer kan framförallt uppstå i vissa miljöer på arbetsplatser. Dessa bör identifieras av alla berörda verksamheter och arbetstagare gemensamt. Rutiner för användning av munskydd, inklusive hur de bärs och hanteras, bör tas fram utifrån bedömt behov.

I kollektivtrafiken kan trängsel, med nära kontakt under längre tid, ibland uppstå, trots vidtagna åtgärder. Hittills tyder dock varken informationen från de regionala smittskyddsenheterna eller erfarenheter från andra länder på att kollektivtrafiken är en miljö där smittan sprids i större omfattning. Det är som regel korta resor som företas, eller resor där det går att hålla avstånd med hjälp av bokade platser. Det finns dock svårigheter med smittspårning i kollektivtrafiken eftersom smittotillfällen i den miljön kan ske utan att de upptäcks och det finns också risk att enstaka smittotillfällen skapar nya smittkedjor.

Folkhälsomyndighetens bedömning är sammanfattningsvis att det kan finnas situationer där användning av munskydd utanför vård och omsorg kan vara motiverad när det gäller vuxna. Barn behöver inte bära munskydd. Dels är det svårt för barn att hantera och bära munskydd på rätt sätt, dels är barn inte drivande i epidemin och för inte smitta vidare på samma sätt som vuxna. Barn löper också en mycket liten risk att drabbas av svår covid-19-sjukdom.

Rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndigheten rekommenderar (se om allas ansvar) användning av engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafik på vardagar mellan klockan 7–9 samt 16–18 då det vid dessa tider ibland uppstår trängsel. Rekommendationen gäller från och med den 7 januari 2021. Rekommendationen gäller alla som är födda 2004 och tidigare. Individer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd undantas från rekommendationen.

Du bör själv ha med dig ett munskydd om du planerar att resa under de tider då munskydd rekommenderas. Du ansvarar också för att slänga munskyddet på avsedd plats efter användning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar de företag som bedriver kollektivtrafik att tillhandahålla munskydd till de resenärer som inte har haft möjlighet att införskaffa eget munskydd.

Så här använder du munskydd

När man använder munskydd är det viktigt att använda rätt sorts munskydd. Vår rekommendation är att kvalitetssäkrade, det vill säga CE-märkta, engångsmunskydd som uppfyller kraven i standarden SS-EN14683:2019 används. CE-märkningen finns tryckt på förpackningen. Det är viktigt att munskydden bärs på rätt sätt. De ska hela tiden täcka både näsa och mun, sluta tätt kring näsryggen, kinderna och hakan och de ska inte vidröras medan de används.

Följ alltid tillverkarens instruktioner för det munskydd du använder. Nedan följer generella råd om hur du använder engångsmunskydd korrekt

Se även informationsbladet Så använder du engångsmunskydd, finns på flera språk.

Ta på munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Kontrollera att munskyddet är helt och rent.
 3. Placera munskyddet rättvänt över näsa, mun och haka. Om munskyddet har en metallskena ska den placeras uppåt. Banden ska sitta runt öronen eller huvudet. Se till att munskyddet sluter tätt utan några glipor.
 4. Rör inte munskyddet när du har det på dig.

Ta av munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Ta tag i banden och lyft bort munskyddet utan att röra resten av munskyddet.
 3. Kasta engångsmunskyddet på avsedd plats.
 4. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.

Tänk på att

 • Munskydd aldrig ersätter de allmänna rekommendationerna om att stanna hemma om du känner dig sjuk, att tvätta händerna ofta samt att hålla fysiskt avstånd till andra personer.
 • Ha med munskydd när du planerar att resa i kollektivtrafiken på vardagar mellan klockan 7–9 eller 16–18.
 • Munskydd med en formbar metallbygel (näsbrygga) ökar passformen mot näsan.
 • Skägg kan hindra att munskyddet sluter tätt vilket gör att skyddseffekten minskar.

Läs mer