Information om viruset på lättläst svenska

Coronavirus

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta finns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor. Det finns idag sju coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Fyra av dessa virus är vanliga och orsakar förkylning. Varianterna SARS- och MERS-coronavirus orsakar betydligt allvarligare luftvägssjukdom. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor och som har fått namnet SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2).

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Inkubationstid för covid-19

Inkubationstiden, det vill säga perioden från smittotillfället till dess att en person uppvisar symtom, bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar. De flesta insjuknar cirka 5 dagar efter att man smittats, även om enstaka fall kan avvika från dessa mönster.

Symtom på covid-19

Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och en rad olika symtom kan förekomma. Man kan inte avgöra om det är covid-19 bara genom att utgå från symtomen. För det krävs ett test som analyseras av hälso- och sjukvården.

De symtom som rapporterats är framförallt:

 • hosta
 • feber
 • svårt att andas
 • snuva
 • täppt näsa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • värk i muskler och leder
 • förändrad smak och lukt
 • diarré

De flesta får lindriga besvär som kan komma gradvis, och som går över av sig själva med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation.

Det är mycket viktigt att stanna hemma när du känner dig sjuk. Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Mer om hur du ska göra om du eller någon i familjen har blivit sjuk.

Pollenallergi eller covid-19?

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du testa dig och stanna hemma tills du fått ditt provsvar.

Så länge är man sjuk i covid-19

De flesta personer som får lindriga sjukdomssymtom blir friska efter bara några dagar upp till ett par veckor men för en del kan det ta betydligt längre tid, veckor till månader, innan man känner sig frisk igen. Sjukdomen drabbar väldigt olika och hos vissa kan symtom hålla i sig länge, även om man inte varit så sjuk att man behövt sjukhusvård.

För de som blir allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård tar det också ofta lång tid innan man känner sig helt återställd.

Mer om hur du ska göra om du eller någon i familjen har blivit sjuk.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag om att utveckla ett stöd för hälso- och sjukvården gällande patienter med långvariga symtom efter genomgången covid-19-infektion. Långvariga symtom kallas ibland långtidscovid, post covid, kvarstående eller sena symtom efter covid-19.

MIS-C

MIS-C är en förkortning för Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, och för att denna diagnos ska sättas behöver vissa kriterier uppfyllas:

WHO: Multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents with COVID-19

Tillståndet är ovanligt och drabbar barn i alla åldrar 0-19 år, oftast inom 2-6 veckor efter en genomgången covid-19-infektion. Tillståndet innebär en kraftig inflammation i kroppen där barnet har hög feber och påverkade inflammationsprover samt påverkan på ett eller fler organ.

Det finns inga definierade riskgrupper för detta tillstånd, de flesta som drabbats har varit friska barn, därför går det inte att veta innan vilka som kommer att drabbas. Vissa av barnen har blivit lindrigt sjuka, vissa har blivit allvarligt sjuka med påverkan på flera organ i kroppen. Fram till april 2021 har drygt 200 barn i Sverige drabbats av detta tillstånd. Alla barn har hittills svarat på behandling som man sätter in tidigt i förloppet i Sverige. Barnreumatologerna i Sverige samarbetar kring denna fråga och har regelbundna möten där representant från Folkhälsomyndigheten medverkar.

Så länge smittar man

Smittsamheten av covid-19 är sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av sjukdomsförloppet. Det tar minst sju dagar efter att du insjuknade då du även ska ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre för att anses vara smittfri.

Om du har haft mera uttalade symtom och vårdats inneliggande men inte behövt IVA-vård gäller minst 14 dagar sedan insjuknandet, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre. Om du tillhör gruppen som varit allra sjukast och IVA-vårdats, ska det alltid göras en individuell bedömning av behandlande läkare för att du ska kunna bedömas som smittfri.

Om du som symtomfri provtagits kan du bedömas som smittfri först sju dagar efter positivt prov. Skulle du utveckla symtom efter provtagningen så får du räkna från insjukningsdagen. Det är viktigt att tänka på att du fortsatt behöver följa de generella rekommendationerna för att minska smittspridning i samhället.

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19

Kan man bli smittad flera gånger?

Om du har haft covid-19 har du ett visst skydd mot återinfektion. Det innebär att du har en mindre risk att smittas och bli allvarligt sjuk och mindre risk att föra smittan vidare till andra om du utsätts för viruset igen. Med tiden minskar skyddet som du får efter en genomgången infektion och då ökar risken att du kan smittas igen. I dagsläget bedömer vi att skyddet efter att ha haft covid-19 varar åtminstone ett halvår från infektionstillfället.

Skydda dig och andra från smittspridning

Behandling mot covid-19

Den behandling som ges vid svårare sjukdom är inriktad på att stödja funktionen hos lungor och eventuellt andra påverkade organ.

Det pågår ett arbete, både internationellt och i Sverige, för att undersöka olika typer av läkemedelsbehandlingar.

Det finns vaccin mot covid-19.

Vaccination mot covid-19

Dödligheten till följd av covid-19

Internationellt uppskattar man att 0,5–1 procent av de som smittas av covid-19 avlider. Det finns ett tydligt samband mellan ökad dödlighet och hög ålder: ju äldre man är, desto högre är risken. Det finns endast ett fåtal publicerade vetenskapliga studier om dödligheten, varför kunskapsläget kan komma att ändras.

Folkhälsomyndigheten publicerade i juni 2020 en studie om dödligheten till följd av covid-19 i Stockholms län, där man kom fram till att den i genomsnitt var 0,6 procent. I gruppen 70 år och äldre var dödligheten 4,3 procent, medan den var 0,1 procent bland personer yngre än 70 år.

Skattning av letaliteten för covid-19 i Stockholms län

Film om virus

Visste du det här om virus?

Ladda ner filmen om virus i mp4-format