Inker distanso thaj zumav te na aves kote khaj si but manuš

Inker distanso kaverende vi ande khera thaj vi avral, thaj zumav te na aves kote khaj si but manuš.

Kado si zurales važno kana dikhes tut kaverentsa tela jekh maj lungo vrama thaj kana san andre ande jekh kher.

Zumav te na aves pe thana sar eksemplo boltsi, bare boltenge sentrumura thaj kolektivno trafika, kana si but manuš kote.

Aš khere thaj le testo vi te si tut kovle symtomura

Šavora thaj maj phure khaj ačaren pe nasvale si te ašon khere thaj te na džan ande buča, školi, tsini škola thaj kaver aktivitetura. Kade si te avel vi te si tut kovle symtomura. Si vi te keres testo te dikhes vaj si tut o nasvalipe thaj te zumaves te na inkres kontakto kaverentsa. Biris te ginaves maj but po 1177.se te žanes sar si kote khaj tu trajis.

Biris te ginaves maj but po 1177.se pa kodo khaj vorta tu trajis.

Ker buči kheral te biris

Folkhälsomyndigheten del rekomendatsia te keren savori khaj birin te keren buči kheral te keren kodo. Vorbin e šerutnentsa ande čiri buči pa o šajipe te keres buči kheral. Važno si te lel o šerutno ande buči responsebilita te avel laše bučake konditsi vi kana keres buči kheral.

Maladžon thaj na perdžon vaj na peren kaveren

Kana maladžos manušentsa khaj či trajin tusa vaj kodolentsa khaj dikhes tut sako džes trobuj te tsinjares o riziko po nasvalipe.

Zumaven te na aven za paše, kana san andre. Dikhen tumen avral ande maj tsine kumpanji, na maladžuv kaverentsa te si tut symtomura.

Le vaksina kana den tut oferta pe kodo

Vaksina tsinjarel o riziko te nasvajves zurales vaj te meres ando covid-19. Kodo tsinjarel o nasvalimasko peripe.
Savori khaj si opral 18 berš lena jekh šajipe te len jekh vaksina.
Akanak planulij pe vi te del pe šajipe thaj te ofertulij pe vaksina kodolenge khaj si 16-17 berš. Pe Folkhälsomyndighetens internetoski righ si informatsia pa vaksinatsia. Volontarnoj te lel pe vaksina feri o Folkhälsomyndigheten del rekomendatsia tuke khaj biris, te akseptulij e vaksina. Po 1177.se biris te ginaves sar e vaksinatsia si organizovano vorta kote khaj tu trajis.

Trade feri na perdžuv vaj na per kaveren

Trobuj te trades kade te na avel bari šansa te avel jekh peripe. Phir maj feder, vaj trade pe lisapeta vaj po vurdon sar te trades ande kolektivno trafika khaj či biris te reservulis jekh than.

Te trades maj dur thaj si te dikhes tut neve manušentsa, de tut ghindo te inkres distanso thaj dikhen tumen maj feder avral.

Trobuj vi te planulis te biris te šos tut ande isolatsia kote khaj trades vaj kana aves khere thaj si tut symtomura po covid-19 sar te keres te na peres kaveren.

Te trades ande kaver thema trobuj te dikhes pe informatsi savi rizika si po peripe ande kodo them thaj save zakonura thaj restriktsi si kote thaj kana tradesa khere.

Thov butivar e vast

Partiklura khaj peren manušen ašon lokho pe vast. Šaj te peren kaveren kana des o vast varikhaske. Thov anda kodo e vast butivar sapujesa thaj tela tato paji, maj tsera 20 sekundi.

Thov mindik e vast kana tu

  • aves khere vaj kana aves ande buči
  • sanas avral
  • angla xabe
  • kana kiraves xabe
  • kana sanas pe toaleta.

Vastesko alkoholo (vaj varisavi kaver vasteski desinfektsia) šaj te avel jekh alternativa kana či biris te thoves e vast.

Si vi te zumaves te na azbas e jakha, nakh thaj o muj te na aresen partiklura andre ande čiro muj. Važno si te xasas thaj te čihasiz ande kuj vaj ande jekh papireski servetka.

Inker du sekurno te na perdžos

Tut si obligatsia te keres sa so biris te protektulis tut thaj kaveren te na perdžon pe manuš khatar covid-19. Korkori si te des tut ghindo sar te keres te na perdžos, sar te inkres distanso thaj sar te keres te na peres kaveren. Si te sikaves respekto thaj pačiv karing kaver manuš. Kado si zurales važno karing manuš khaj si ande rizikove grupi.

Ginav maj but

Om covid-19, vaccination och testning på olika språk