Ota vastuutta ette välttää tartuntaleviämistä

Kaikila oon oma vastuu ette välttää tarttuvitten tauitten leviämistä. Sie piät itte hunteerata millä laila sie saatat välttää ette saaja tartunan ja ette tartuttaa muita.

Suojaa itteä vaksinasuunila

Ette vaksineerauttaa itteä oon paras konsti ette välttää vakavaa saihrautta ja covid-19 leviämistä.

Kansanterhveysvirasto suosittellee ette kaikin jokka oon 12 vuotta ja vanheemat vaksineeraavat itteä covid-19 vasten.

Informasuunia vaksinasuunista: Hyvä tietää sinun vaksinasuunista covid-19 vasten.

Webbipaikala 1177.se sie saatat lukea kunka vaksinasuunia tehhään justhiins sielä jossako sie asut: Näin sie tehet ette vaksineerauttaa itteä covid-19 vasten: (1177.se)

Jää kotia ja testauta itteä jos sie saat oihreita

  • Piä huolela jos sie saat uusia oihreita niinku kurkkukipua, nuhhaa, kuumetta, yskää elikkä saihrauentunnetta.
  • Jää kotia jos sie saat näitä elikkä muita oihreita hengitystieinfeksuunia.
  • Testaa kansa itteä jos sulla oon covid-19. Tämä jällaa niin sinua joka et ole vaksineerattu ko sinua joka olet vaksineerattu.
  • Ko sie jäät kotia ko sulla oon oihreita niin sie vähenät riskiä ette levittää covid-19 ja muita infeksuunia niinku flunsaa ja RS-viirystä.
  • Jää kotia töistä, koulusta, esikoulusta ja muista aktiviteetistä ko sie saat hengitystieinfeksuunin oihreita vaikka sie olet saanu nekatiivin covid-19 testivastauksen. Se vähentää muitten infeksuunitten leviämistä.
  • Soita telefooninumero 1177 jos sie tarttet apua ette tutkia sinun oihreita elikkä ette saaja neuvoja missä sie saatat hakea hoitoa. Tämä jällaa erityisesti henkilöitä riskiryhmässä jokka saattavat tarvita hoitoa muittenki saihraiúksitten vuoksi ko covid-19, esimerkiksi flunsan vuoksi.

Webbipaikala 1177.se oon informasuunia kunka testausta tehhään sielä jossako sie asut. Lapset jokka vielä ei ole alkanheet esikoululuokhaan ja net joilako oon ollu toistettu covid-19 viimisenna puolenavuotena ei tavalisuuessa tartte testauttaa itteä.

Mene takashiin ko sulla oon nekatiivi testi ja olet parantunnu

Sie saatat mennä takashiin esikouhluun, kouhluun, töihiin ja vapa-aika-aktiviteethiin ko sulla oon nekatiivi testi ja ko sie olet parantunnu. Jos sulla oon ollu kuume sie piät olla vapa kuuhmeesta vähhiinthääns vuorokauen. Vissit yksittäiset oihreet henkiteistä saattavat olla jäljelä vielä jonku aikaa silläki joka oon parantunnu infeksuunin jälkhiin.

Kunka pitkhään sie tarttet olla kotona oon intivityelliä. Vissilä saattaa mennä pari-kolme päivää ko muila suunile viikon elikkä pitemphään. Näitten suositteluitten tuela sie tarttet itte päättää koska sie olet terve ja saatat tulla takashiin sinun jokapäivälishiin aktiviteethiin.

Muut suosittelut jällaavat jos sie testaat positiivisti covid-19:le.

Hunteeraa ette niitä saattaa olla erityisiä rekiunaalia päätöksiä jokka kompleteeraavat Kansanterhveysviraston suositteluja.

Jää kotia jos joku sinun huushollissa saapii covid-19

Jos joku jonka kansa sie asut, saapii covid-19 niin sieki tarttet jääjä kotia. Tehe näin:

  • Jää kotia seittemän päivää räknätty siittä päivästä lähtien ko henkilö sinun huushollissa otti hänen pruuin. Tämä jällaa niin sulle joka olet vaksineerattu ko sulle joka et ole vaksineerattu ja vaikka sulla ei ole oihreita. Lapsetki jokka ei ole alkanheet esikoululuokhaan tarttevat jääjä kotia.
  • Testaa itteä niin hoppua ko maholista jos sulla oon oihreita.
  • Testaa itteä viien päivän jälkhiin jos sulla ei ole oihreita. Net viis päivää räknäthään siittä päivästä lähtien ko henkilö sinun huushollissa testasi positiivisti. Lapset jokka vielä ei ole alkanheet esikoululuokhaan ei tartte testata itteä, mutta pitävät jääjä kotia.
  • Jos pruuivastaus oon nekatiivi etkä sie ole saanu oihreita sie saatat mennä takashiin kouhluun, töihiin ja muihiin aktiviteethiin seittemän päivää jälkhiin ko henkilö sinun huushollissa testasi positiivisti. Jatka olemassa herheilä jos tullee uusia oihreita.

Henkilöt joilako oon ollu covid-19 viimisinnä kuutena kuukautenna ei tartte testata itteä elikkä jääjä kotia jos joku jonka kansa net asuvat saavat covid.19. Mutta net pitävät jääjä kotia jos net saavat uusia oihreita.

Erityiset suosittelut siittä ette pittää väliä jällaavat sulle joka et ole vaksineerattu

Ole ekstra tähelinen ja suojaa sinua itteä ja muita ette saaja tartuntaa jos sie olet täysi etkä ole vaksineerattu. Tämä jällaa kansa vaikka sulla ei ole oihreita.

Kansanterhveysvirastolla oon ylheisiä neuvoja ette täyet jokka saattavat vaksineerauttaa ittensä, mutta jokka vielä ei ole sitä tehneet, tarttevat ottaa erityistä huolta henkilöistä riskiryhmässä ja niistä jokka oon yli 70 vuotta.

Tätä sie tehet pitämällä väliä muihiin jos oon maholista, ja erityisesti välttää likhiisiä kontaktia henkilöitten kansa riskiryhmässä ja niitten kansa jokka oon 70 vuotta ja vanheemat.

Piä väliä muihiin sinun työpaikala ko oon maholista ja vältä ahthaita paikkoja, esimerkiksi konsääriä, vyöklypiä ja suurempia juhlia.

Tehe näin ko sie olet covid-19 positiivi

Jos sie olet covid-19 positiivi sie piät jääjä kotia ja seurata niitä käyttäytymissääntöjä jokka jällaavat sille jollako oon covid-19.

Sie saatat mennä takashiin esikouhluun, kouhluun, töihiin ja vapa-aika-aktiviteethiin jos sie olet ollu kotona vähhiinthääns seittemän vuorokautta siittä asti ko oihreet aloit ja ko sie olet ollu ilman kuumetta viimiset kaks vuorokautta ja tunnet ittesti terhveeksi. Vissit yksityiset oihreet henkiteistä saattavat olla jäljelä jonku aikaa silläki joka oon parantunnu infeksuunin jälkhiin.

Ota yhtheyttä 1177 kansa jos sie tunnet ittesti epävarmaksi jos sie tarttet hoitoa sinun oihreitten takia. Soita 112 jos oon kyse hengenvaaralisesta tilantheesta.