10 november 2020

Sedan augusti har antalet personer som insjuknat med campylobacterinfektion tidvis varit oväntat högt. De ökade sjuktalen har observerats i hela landet och i alla åldersgrupper samt har under perioden föregåtts av en ökad andel slaktkycklingflockar som burit på campylobacter. För att utreda orsaken till ökningen har jämförelser av campylobacter från slaktkyckling från större svenska producenter och från sjuka människor genomförts i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt. Resultaten visar att delar av ökningen, både under sommaren och tidigare under hösten, kan härledas till en gemensam källa. De förhöjda sjuktalen under de senaste veckorna talar för att problem kvarstår (se figur). Folkhälsomyndigheten har informerat berörda myndigheter om situationen för vidare utredning av orsaken till smittspridningen bland slaktkycklingar.

Figur 1. Antal inrapporterade fall med campylobacterinfektion per vecka under perioden 2018 till och med vecka 45 2020. För perioden 2018-2019 visas endast fall smittade i Sverige medan fallen från 2020 är uppdelade på smittade i Sverige (mörkt grönt) och okänt smittland (ljust grönt). Från vecka 10 2020 har det på grund av den pågående pandemin observerats en drastisk nedgång för antalet anmälningar av campylobacter och även många andra tarmpatogener vilket kan göra direkta jämförelser mellan år missvisande.

Figur 1. Antal inrapporterade fall med campylobacterinfektion per vecka under perioden 2018 till och med vecka 45 2020. För perioden 2018-2019 visas endast fall smittade i Sverige medan fallen från 2020 är uppdelade på smittade i Sverige (mörkt grönt) och okänt smittland (ljust grönt). Från vecka 10 2020 har det på grund av den pågående pandemin observerats en drastisk nedgång för antalet anmälningar av campylobacter och även många andra tarmpatogener vilket kan göra direkta jämförelser mellan år missvisande.