Deltagare

Cecilia Nordquist (Stramanätverket), Eva Gustafsson (Smittskyddsläkarföreningen), Andreas Winroth (Svenska Hygienläkarföreningen), Christina Åhrén (Föreningen för klinisk mikrobiologi), Daniel Bremell (Referensgruppen för antibiotikafrågor), Linda Hallberg (Svensk förening för vårdhygien), Margareta Hultin (Tandvårdsstrama), Katarina Hedin (Svensk förening för allmänmedicin), Anna-Lena Fastén (Stramanätverket), Anna-Karin Lindgren (Infektionsläkarföreningen), Charlotta Hagstam (NAG Strama), Johan Struwe (Fohm), Ragda Obeid (Fohm), Olov Aspevall (Fohm), Hanna Billström (Fohm), Petra Edquist (Fohm).

Thomas Tängdén (NAG Strama) och Joachim Luthander (NAG Strama) anmält förhinder.

Uppföljning

Uppföljning av action points från 29 september

Återkoppling gällande Tandvårdsstramas app (Margareta Hultin); arbetet med appen pågår men går långsamt. Ordförande för tandvårdstrama befinner sig i Norge, men hon är rekryterad tillbaka till KI som professor och börjar i augusti. Arbetet med appen står på agendan till kommande tandvårdstrama möte.

Action points till nästa möte

Återkoppling om tandvårdsstramas app från tandvårdsstramas möte.

Informationsutbyte

Smittskyddsläkarföreningen (Eva Gustafsson)

Har inte varit aktiva inom antibiotika frågor under 2020 på grund av mycket arbete med covid-19. Noterat att antibiotika användningen går ner och vill gärna att parametrar som det beror på ska undersökas (hur mycket vård som inte utförs, hur mycket kirurgi som inte utförs, hur ser luftvägsinfektions trend ut, är människor friska och därför håller sig borta från vården).

En observation att antal rapporterade fall med resistenta bakterier verkar ha minskat. Resistensdata på Fohm samlas till swedres-svarm 2020. Svebar data ska granskas och man kommer att diskutera vilka data som är de bästa att redovisa. Pandemin kommer kommenteras i swedres-svarm. Fohm kommer ha ett möte längre fram med några från stramagrupperna för att diskutera vilka nämnardata är bra att titta på med tanken på pandemi. Frågan tas också upp med de som jobbar med covid-19 övervakning på myndigheten.

Svensk förening för allmänmedicin (Katarina Hedin)

Text för handläggning av sinuit är nästan klar, bladet kompletterar regnbågsbroschyren. I samband med det kommer också patientinformationsblad på Fohms hemsida kring ont i bihålorna. Arbetet med motivering för målnivåerna till infektionsindikatorerna i PV-kalitet pågår. SFAM kommer inom kort att skicka namn på de som nomineras till att sitta i gruppen istället för Anna-Lena.

Tandvårdsstrama (Margareta Hultin)

covid-19 fokus i arbetet. Det finn ett behov av att revidera nationella rekommendationer för profylax och behandling med antibiotika inom tandvård. Det är ett omfattande arbete och det är läkemedelsverket som ska samordna det. Tandvårdsstrama är delaktiga i socialstyrelsens revision av nationella riktlinjer för tandvård. Tandvårdsstrama kommer bilda en grupp under programområde tandvård, inte klart än men bra att skicka signaler när det är bestämt hur organisationen kommer att se ut.

Referensgruppen för antibiotikafrågor (Daniel Bremell)

RAF arbetar med en årlig uppdatering av en doseringstabell för antibiotika för att finnas som stöd till kliniker vid val av dosering. Detta har betydelse i och med förändringen i som har skett i SIR (resistensbestämnings system). Kommer att publiceras inom 2 veckor. Ett antibiotika dokument med bedömning av samtliga i Sverige tillgängliga antibiotika kommer att publiceras under våren.

Svensk förening för vårdhygien (Linda Hallberg)

Inget att rapportera.

Svenska Hygienläkarföreningen (Andreas Winroth)

Inget att rapportera, ingen återkoppling från föreningen.

Föreningen för klinisk mikrobiologi (Christina Åhrén)

NordicAST gör regelbundna öppna webbinarier som går att ansluta sig till. Ligger annonserade på deras hemsida under nyheter. En dialog pågår kring Svebarstrama workshop om resistensdata som sker varje höst, blir troligtvis i november 2021. Den finns med i stramas VP och planeringen pågår. Hör av er till Christina om ni har frågor eller synpunkter kring workshopen.

Nordicast.org

Infektionsläkarföreningen (Anna-Karin Lindgren)

Det flesta kliniker försöker jobba med antibiotikaronder. Inte mycket att rapportera. En ny trend av multiresistens på IVA ses, verkar öka på flera håll i Europa. I Svebar går det inte att identifiera IVA-prover, går att se från vilket labb och vilken prov typ (t.ex. bronkoskopi). Detta kommer undersökas vidare om det finns tid.

Föreningen för klinisk mikrobiologi (Christina Åhrén)

NordicAST gör regelbundna öppna webbinarier som går att ansluta sig till. Ligger annonserade på deras hemsida under nyheter (Länk). En dialog pågår kring Svebarstrama workshop om resistensdata som sker varje höst, blir troligtvis i november 2021. Den finns med i stramas VP och planeringen pågår. Hör av er till Christina om ni har frågor eller synpunkter kring workshopen.

Infektionsläkarföreningen (Anna-Karin Lindgren)

Det flesta kliniker försöker jobba med antibiotikaronder. Inte mycket att rapportera. En ny trend av multiresistens på IVA ses, verkar öka på flera håll i Europa. I Svebar går det inte att identifiera IVA-prover, går att se från vilket labb och vilken prov typ (t.ex. bronkoskopi). Detta kommer undersökas vidare om det finns tid.

Stramanätverket (Anna-Lena Fastén, Cecilia Nordqvist)

Anna-Lena Fastén är den nya ordföranden. Den senaste visualiseringen som medrave har gjort av primärvårdskvalitet innehåller felaktigheter, detta har kommunicerats till de lokala stramagrupperna. En ny grupp har bildats som ska arbeta gentemot medrave från strama för att bland annat underlätta kommunikation. Stramaarbetet i flera regioner går på låg fart men pågår ändå (t.ex. möten hålls med vårdcentraler och kliniker). Långholmen blir av digitalt den 18e mars. Inbjudan gick ut idag. Stramadag digitalt 19e maj.

NAG Strama (Charlotta Hagstam)

Thomas Tängdén är den nya ordföranden. Inte mycket att rapportera, mycket fokus på covid-19. Arbetet pågår i arbetsgruppen som jobbar med profylax i urologisk kirurgi. Nya medlemmar behöver rekryteras. Antibiotikasmart pågår, en enkät kommer ut till en vald grupp av allmänheten inom kort som handlar om attityder till antibiotika. Budget finns och verksamhetsplanen jobbas med.

Folkhälsomyndigheten

Ett faktablad om underförskrivningen och komplikationer som var ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen publicerades innan jul.

Minskad antibiotikaanvändning under covid-19-pandemin har inte lett till fler allvarliga infektioner (Socialstyrelsen.se)

Patientinformations blad som finns på Fohm hemsida ska uppdateras, Jonas Fuks tillsammans med kommunikatören Ullrika Haglund leder arbetet på Fohm. Totalt 6-7 blad med olika diagnoser som ska uppdateras. Några från stramagrupperna (via NAG eller nätverket) kan gärna vara med och granska innan publiceringen. Gruppen myndighetssamverkan mot antibiotikaresistens har fått ett nytt uppdrag till 2024. Handlingsplanen ska uppdateras som första steg. Jobbar som tidigare med skydda antibiotika hemsidan och antibiotikaforum som planeras till den18e nov. Gruppen planerar att starta temagrupper som ska jobba med olika frågor på längre sikt. Gruppen har hittills arbetat mest med kommunikation till allmänheten och antibiotika forum. Inga uppdateringar kring projektet med Norge och Danmark som tittar på ABförsäljningen ur ett nordiskt perspektiv.

Förslag på planering under våren och nästa möte:

  • Stramadagen blir digital den 19:e maj.
  • Långholmenkursen blir digital den 18:e mars.
  • Nästa möte blir även digitalt den 18: maj 13-15, dagen före stramadagen.
  • Strama Stockholm ordnar den 26:e maj en workshop om antibiotikabehandling i palliativ vård. Förutsätter fysisk närvaro därför är det möjligt att den inte blir av.

Övriga frågor

Svebar-strama dagen, det pågår ett arbete för att ta fram specifikationer till det. Planen är en större modernisering, förbättring och förändring i systemet och dess uppbyggnad beroende på resurser. Ett möjligt ämne att presentera och få synpunkter på.