Under de fyra år som patientsäkerhetssatsningen pågick minskade förskrivningen av antibiotika i alla län. För riket som helhet minskade förskrivningen med 15 procent. Samtliga Stramagrupper var positiva till arbetssättet att återkoppla personlig förskrivning till läkarna och var överens om att det behövs system som kan koppla ihop antibiotikaförskrivning med diagnoser.

Prestationsbaserad ersättning

Patientsäkerhetssatsningen var en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (dåvarande SKL) om förbättrad patientsäkerhet. Satsningen omfattade all vård som finansieras av landstingen. Syftet var att stärka patientsäkerhetsarbetet med hjälp av prestationsbaserade ersättningar till de landsting och regioner som uppfyllde ett antal grundläggande krav och överenskomna mål. Satsningen följdes upp och bedömdes av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SKR.

Rationell antibiotikaanvändning

Utöver uppdraget i överenskommelsen fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag att bedöma om respektive landsting hade en lokal Stramagrupp med den bemanning och finansiering som bedömdes som erforderlig.

Ytterligare uppdrag inom ramen för patientsäkerhetssatsningen var att undersöka hur behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården används och vilka effekter de har på antibiotikaförskrivningen samt att kartlägga och analysera vilka faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika. En kompletterande bild av arbetet för en rationell antibiotikaanvändning i landstingen beskrivs i rapporten som baseras på intervjuer med representanter från alla Stramagrupper. Denna rapport vänder sig främst till Stramaarbetets intressenter, både inom och utom landstingen.

Rapporter

Patientsäkerhetssatsning 2014 (PDF, 696 kB)

Vardag, barriärer, möjligheter – intervjuer med representanter från landstingens Stramagrupper

Vad påverkar allmänläkare vid förskrivning av antibiotika? – Resultat från två beteendevetenskapliga studier (PDF, 544 kB)

SKR och Strama

Stramas webbplats