Primärvårdskvalitet (PVQ) är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården. Systemet ger stöd för vårdcentralerna att följa upp och förbättra sitt arbete. Uppföljning görs med hjälp av indikatorer inom olika sjukdomsområden. Samarbetsgrupp PVQ Strama är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Strama och Sveriges Kommuner och Regioner med syftet att samordna aktiviteter på nationell nivå. Samarbetsgruppen har tagit fram en handlingsplanen som syftar till att stötta regionernas Stramagrupper i att implementera och använda PVQ:s infektionsindikatorer i primärvården.

Målgruppen för själva handlingsplanen är de ingående aktörerna. Handlingsplanen kan även användas som ett konkret verktyg för Stramagrupper och vårdenheter i sitt arbete för en optimerad antibiotikaanvändning. Folkhälsomyndigheten stödjer arbetet inom ramen för projektet Antibiotikasmart® Sverige som finansieras av Vinnova.

Relaterad läsning

Mått och indikatorer för rationell antibiotikaförbrukning (MIRA)