Resultaten presenteras i ett nytt faktablad baserad på en enkätstudie bland 1 129 nyanlända barn i åldrarna 16–18 år.

Totalt hade drygt 40 procent av studiedeltagarna symtom på PTSD. Andelen med symtom på PTSD var högre bland barn från Afghanistan (56 procent) än bland barn från i Irak (37 procent) och Syrien (34 procent). Totalt sett var symtom på PTSD betydligt vanligare bland ensamkommande barn än bland barn som anlänt till Sverige med en vårdnadshavare.

– Resultatet pekar på att fortsatt stöd behövs till nyanlända barn och bekräftar att det finns särskilt sårbara grupper bland dessa, säger Marjan Vaez, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Alla studiedeltagare hade fått uppehållstillstånd i Sverige och blivit kommunmottagna mellan 2014 och 2018. Det innebär att barnen troligen varit bosatta i Sverige i upp till fem år när undersökningen gjordes.

– Det är viktigt att fokusera på nyanlända barns aktuella levnadsförhållanden för att ge dem förutsättningar att utveckla en god hälsa i Sverige, säger Anna-Karin Eriksson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Om studien

Studien är en del av en större undersökning om nyanlända barns hälsa och levnadsförhållanden och genomfördes som ett samverkansprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och forskare vid Röda Korsets Högskola i Sverige samt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Norge.

Datainsamlingen genomfördes via en postenkät under perioden juni–september 2018.

Läs mer

Faktabladet Posttraumatisk stress bland nyanlända barn från Afghanistan, Irak och Syrien

Vetenskaplig artikel om studien (engelska): Solberg m.fl. Children at risk: A nation-wide, cross-sectional study examining post-traumatic stress symptoms in refugee minors from Syria, Iraq and Afghanistan resettled in Sweden between 2014 and 2018. Conflict and Health 14, 67 (2020).

Kategori: Nyhet