Den nya publikationen gäller år 2017-2018 och innehåller uppgifter som Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter rapporterar in till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA. Rapporten sammanfattar bland annat droganvändningen i Sverige, de narkotikarelaterade dödsfallen och kommunernas förebyggande arbete.

- Vi ser till exempel att antalet narkotikarelaterade dödsfall ökade under 2017. Totalt skedde 626 dödsfall jämfört med 590 dödsfall 2016. Siffrorna är beräknade utifrån den europeiska definitionen där något färre narkotikaklassade läkemedel inkluderas än i den svenska statistiken, säger utredaren Mimmi Eriksson Tinghög.

Män är överrepresenterade och utgör ungefär tre fjärdedelar av de narkotikarelaterade dödsfallen. Överdoser är den vanligaste orsaken och opioider förekommer i 95 procent av fallen.

Den narkotikatyp som flest personer använder är cannabis och där har användningen ökat under 2000-talet. I den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2018 uppgav 3 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år att de använt cannabis under de senaste 12 månaderna.
Sammanfattningen av den svenska narkotikasituationen visar vidare att:

  • En stor del av det hälsofrämjande och narkotikaförebyggande arbetet i Sverige sker på lokal nivå i kommunerna, där insatserna oftast koordineras av lokala samordnare för ANDT, som står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. År 2017 hade 77 procent av kommunerna lokala samordnare.
  • Andelen skolelever som använt någon form av ny psykoaktiv substans fortsätter att minska. Under 2018 var det 0,8 procent i årskurs 9 och 1 procent i gymnasiets år 2 som uppgav att de någon gång använt dem. Den mest använda typen var syntetiska cannabinoider.
  • Antalet nya psykoaktiva substanser som upptäcktes i Sverige under år 2017 minskade något till 41 nya substanser, jämfört med 46 stycken år 2016. Samtidigt reglerades 41 substanser som narkotika eller hälsofarlig vara under 2017. De flesta hörde till substansgruppen opioider, varav majoriteten var fentanylliknande substanser.
  • Omkring 100 000 brott mot narkotikastrafflagen rapporterades under 2017, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med 2016. Av de narkotikabrott som rapporterades gällde majoriteten eget bruk och innehav.
  • Antalet personer som får läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende, LARO, ökar och fler landsting erbjuder sprututbyten.

Läs mer

Publikation: Den svenska narkotikasituationen (länk borttagen 2020-06-01)

Kategori: Nyhet