Plenum kl 10:00 - 12:00

Välkomna!

Musik med ungdomar från El Sistema

Staffan Isling, regiondirektör, Region Uppsala och Joachim Danielsson stadsdirektör, Uppsala kommun

Hur har Åland använt Agenda 2030 i sitt arbete med utvecklings- och hållbarhetsfrågor i sin strategiska planering kring ledning och styrning?

Åland har sedan 2016 integrerat Agenda 2030 i ett sektorövergripande samhällskontrakt, Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Såväl kommuner, företag, myndigheter som föreningar deltog i framtagandet av agendan och samverkar i implementeringen. Agendan tar sin utgångspunkt i insikten i att naturen utgör fundamentet för mänsklig existens och består av en vision för Åland samt sju strategiska utvecklingsmål som ska uppnås senast 2030.

Visionen; "Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar", sätter människan och social hållbarhet i fokus.

Lantrådet, regeringschefen vid Ålands landskapsregering, Katrin Sjögren berättar om arbetet och erfarenheterna så här långt.

Katrin Sjögren, lantråd Åland. Lantrådet leder Ålands landskapsregering.

FN:s Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling - en angelägenhet för hela samhället

Lars Bryntesson, Finansdepartementet, presenterar arbetet med att genomföra Agenda 2030 utifrån den nationella handlingsplan som regeringen ska besluta före sommaren.

Arbetet bygger på att hålla samman de tre aspekterna av hållbarhet – ekonomisk, social och miljömässig, samt att genomföra de 17 globala målen för hållbar utveckling.

En bärande idé för hela Agenda 2030-arbetet är att öka tvärsektoriell samverkan och uppmuntra innovativa partnerskap.

Lars Bryntesson, sakkunnig, Finansdepartementet

Hur samverkar vi och drar nytta av utredningarna och andra initiativ?

Vi utgår från ett barn och ungdomsperspektiv och målen i Agenda 2030.

Panelsamtal med

Katarina Sundberg, Agenda 2030 delegationen, Inger Ashing, direktör, Delegation mot segregation, Rosaline Marbinah, ordförande, LSU Ungdomsorganisation .

Hur kan Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting bidra i arbetet?

Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, Helen Lundkvist Nymansson, sektionschef Vård och omsorg Sveriges kommuner och landsting

12:00

Lunch

Parallella seminarier kl 13:00 - 14:30

13:00

Seminarium 1

Hur kan Agenda 2030 användas som verktyg i styrning från den lilla till den stora kommunen?

Hur har kommuner tagit sig an Agenda 2030 i mål och budgetprocessen? Olika exempel på systematiskt arbete i styrning och ledning presenteras från den stora kommunen till lilla kommunen.

Moderator: Erik Boman, presschef Uppsala kommun

13:00

Seminarium 2

Planera för ett socialt hållbart samhälle och social inkludering
-
Vilka verktyg finns, vilken nytta har man och vilka resultat får man?

 • Vikten av att ha med social hållbarhet när man planerar ett samhälle.
  Ann Legeby, PhD och forskare på KTH Arkitekturskolan inom Stadsbyggnad
 • Hur skapa en kvalitativ och effektiv arbetsprocess för små och stora stadsutvecklingsprojekt?
  Sigrid Walve, chef för Citylab på Sweden Green Building Council

Moderatorer: Mikael Nordström, Boverket, Therese Berg, Riksbyggen

13:00

Seminarium 3

Visualisera data - Börja prata

Att sammanställa och presentera folkhälsostatistik på ett intresseväckande sätt är ofta nyckeln till djupare förståelse och väl avvägda uppdrag på regional och lokal nivå.

Men är det meningen att alla kommuner och regioner ska ta fram egna lösningar? Här visar vi vad som redan finns.

Under seminariet ges presentationer av vad Folkhälsomyndigheten samt Rådet för kommunala analyser (RKA) kan erbjuda i form av visualisering av data.

Därefter diskuteras regionala och kommunala erfarenheter utifrån ett analysverktyg för god och jämlik hälsa som utvecklas inom Region Uppsala samt en ”Social kompass” som tagits fram av Uppsala kommun för att synliggöra (o)jämlikhet i hälsa och livsvillkor inom kommunen.

Möjligheter och begräsningar med

 • Kolada
  Maria Price, RKA
 • Folkhälsostudio
  Karin Engström, Folkhälsomyndigheten
 • Regionala och kommunala exempel
  Karin Liljeberg Trotzig, Region Uppsala och Caroline Strömbäck Uppsala kommun

Vad kan vi lära av varandra?

14:30

Kaffe och bokbord

Parallella seminarier kl 15:00 - 16:15

15:00

Seminarium 4

Samverkan på departementsnivå om Agenda 2030 och minskade hälsoklyftor -
Resultat från en intervjustudie i Sverige, Norge och Finland

Vi diskuterar om "Health in all policies" och Agenda 2030 har någon betydelse för samarbetet på departementsnivå när det gäller jämlikhet i hälsa.

Presentationen baseras på ca 25 intervjuer med tjänstemän på departement i tre nordiska länder. Syftet var att identifiera hindrande och främjande faktorer för samverkan.

Karin Guldbrandsson, Folkhälsomyndigheten

Nya stuprör när samverkan inte räcker?

När Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna kraftsamlar kring barn och ungas förutsättningar för att fullfölja sina studier är styrning och ledning över sektorerna en av utmaningarna.

Första linjens vård för unga med psykisk ohälsa, utökade hembesök från BVC och sammanhållen barn- elev- och ungdomshälsovård är exempel på utvecklingsområden som kräver lösningar över organisationsgränser men också formella och långsiktigt hållbara beslut.

 • Hur tar man ett samordnings- och utvecklingsansvar utan formell bestämmanderätt?

 • Vad ska gå i stuprören och vad hör hemma i hängrännorna?

 • Vad gör vi när samverkan inte räcker?

Elisabeth Ramberg, folkhälsochef, Västra Götalandsregionen

15:00

Seminarium 5

Grannskapseffekter finns dom?

Vilken betydelse har ett områdes befolkningssammansättning för människor som bor där och deras framtid?

I många år har vi i Sverige satsat på specifika insatser för att bryta segregerande effekter och främja integration. Stora satsningar i samma områden har gjorts och görs fortlöpande. Det har varit sociala insatser och insatser för att förändra den fysiska miljön.

Tron på grannskapseffekternas betydelse är stor men finns de och hur ser de i så fall ut? Ger insatserna effekt?

Samtliga medverkande kommer att fokusera på riktade insatser inom geografiska områden kopplat till grannskapseffekter utifrån erfarenheter i sin forskning och sitt praktiska arbete.

 • Socialt kapital i Umeå och Umeåregionen
  Malin Eriksson, Docent och Universitetslektor vid Umeå Universitet Institutionen för Socialt Arbete

Moderatorer: Therese Berg, Riksbyggen, Annika Larsson, Region Östergötland

15:00

Seminarium 6

Så utvecklar vi partnerskap med civilsamhället!

I Agenda 2030-arbetet är samarbete mellan en mångfald aktörer en viktig nyckel till framgång. Hur kan vi bygga tillitsfullt samarbete i partnerskap med civilsamhället?

 • Kom och lyssna till Insikter från Forum för idéburna organisationer inom det sociala området och till SKLs utvecklingsarbete med IOP under 2017.
 • Var med och samtala om erfarenheter och vad som är nästa steg för att utveckla partnerskapssamarbete mellan kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer.

Seminarieansvariga: Anna-Karin Berglund, SKL och Ludvig Sandberg, Forum för idéburna organisationer inom det sociala området

Plenum 16:15-17:00

Ledarskap för hållbara lokalsamhällen

Vad är viktigt i ledarskapet för en socialt hållbar utveckling? En presentation av en tredimensionell modell för hållbart samhällsledarskap.

Pascal Tshibanda, kommundirektör, Vänersborgs kommun

Middag och underhållning kl 19:00