Psykisk hälsa och suicidprevention

Folkhälsomyndigheten har flera uppdrag inom ramen för den nationella strategin för statens insatser inom området psykisk hälsa 2016-2020. I uppdragen ingår att verka för nationell samordning och för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention.

Psykisk hälsa

De allra flesta barn och vuxna uppger att de har en bra hälsa samtidigt som många också har återkommande psykiska och somatiska besvär. Folkhälsomyndigheten har därför ett särskilt uppdrag att bygga upp, utveckla och samordna det nationella arbetet som syftar till att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa i hela befolkningen. Myndighetens arbete är ett komplement till strategins övriga mål som rör att förstärka tidiga insatser och förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa. Vi ansvarar för uppföljning och analys av utvecklingen inom området, att ta fram och sprida kunskapsstöd om främjande och förebyggande insatser samt att verka för nationell samordning. Barn och unga pekas i strategin ut som en särskilt viktig målgrupp för det förebyggande och främjande arbetet.

Suicidprevention – att förebygga självmord

Under de senaste 15 åren har suicid minskat med ca 20 procent i Sverige, men den positiva trenden gäller inte ungdomar och unga vuxna där antalet suicid legat på samma nivå under en längre tid. För att nå regeringens mål om att ingen ska behöva ta sitt liv behöver suicidförebyggande insatser finnas på både individ- och befolkningsnivå. Folkhälsomyndighetens uppdrag är att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå. Det handlar om att utveckla samverkan mellan aktörer på nationell nivå, utveckla uppföljningen och stärka kunskapsuppbyggnaden på området. Myndigheten arbetar exempelvis med att ta fram fördjupad kunskap kring olika typer av insatser för att förebygga suicid.

Mer information

Läs mer om psykisk hälsa

Läs mer om suicidprevention

Här kan du få hjälp

Behöver du akut hjälp? Ring 112.

För svar om vart du ska vända dig inom vården, kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Här finns fler hjälplinjer

Kontakt

E-post till Psykisk hälsa för frågor om myndighetens arbete med psykisk hälsa

Kontakt

E-post till Suicidprevention för frågor om det suicidpreventiva arbetet

Gå till toppen av sidan