Metoder och planeringsverktyg

Grunden för ett långsiktigt folkhälsoarbete är ett systematiskt arbetssätt. Detta innefattar strukturer och system för arbetet med folkhälsofrågor, men också metoder och verktyg för analys, planering och genomförande av insatser, samt för uppföljning och utvärdering.

Underliggande innehåll:

I vårt uppdrag ingår att stödja användande och utveckling av kunskapsbaserade metoder och verktyg. Vi bedömer det vetenskapliga stödet för olika metoder fortlöpande.

Hälsofrämjande och förebyggande metoder

Ett av våra mest prioriterade uppdrag är att utveckla och stödja användandet av kunskapsbaserade metoder, som den generella metoden Motiverande samtal. Ämnesspecifika metoder, exempelvis inom området alkohol- och drogprevention, återfinns under respektive sakområdessida, de dem samlade på sidan Tillämpningsområden.

Planeringsverktyg

Det finns olika verktyg som kan användas i planering, exempelvis för att upprätta och analysera mål- och inriktningsdokument. På sidan planeringsverktyg beskrivs närmare ett antal verktyg för planering (analys, beslut, uppföljning och utvärdering) exempelvis konsekvensanalyser och välfärdsbokslut.

Övergripande folkhälsoarbete

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter att folkhälsoaspekterna integreras i de verksamheter som redan i dag bedrivs i kommunerna och att förutsättningar skapas för ett mer konkret arbete. Den kommunala organisationen och planeringsmodeller är några exempel på viktiga faktorer för att uppnå detta. Läs mer om olika förutsättningar och exempel på systematiskt folkhälsoarbete på kommunal och regional nivå under detta avsnitt.

Gå till toppen av sidan