Nationell id-utfärdare

Allexis s.r.o. har valts till nationell id-utfärdare i Sverige i spårbarhetssystemet för tobaksvaror. EU har beslutat att varje medlemsland ska utnämna en oberoende id-utfärdare senast den 6 maj 2019. I Sverige har regeringen utnämnt Folkhälsomyndigheten till id-utfärdare men med rätt att överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till en privat aktör. Folkhälsomyndigheten överlämnar nu uppgiften till det slovakiska företaget Allexis s.r.o. efter genomförd upphandling. Avtalet undertecknades den 15 april 2019.

Folkhälsomyndigheten utsågs till id-utfärdare i tobaksförordningen från den 1 mars, med rätt att överlämna uppgiften till en privat aktör. Myndigheten har genomfört en upphandling och skrivit avtal med Allexis s.r.o. Det kom in sammanlagt tre anbud inom utsatt tid. Kriterier vid utvärdering var pris, tid för uppstart, längd på unika id-märkningar, unik identitetskod och mottagningskvittens.

Id-utfärdarens unika identitetskod är QCALL

Id-utfärdarens arbete med att sätta upp system för ansökan om unika identitetskoder och beställning av unika id-märkningar pågår för fullt. Se id-utfärdarens webbplats för mer information om detta samt tidplan för uppstart.

Registrering av ekonomiska aktörer, anläggningar och maskiner

Senast den 20 maj måste alla näringsidkare som deltar i leveranskedjan för de tobaksvaror (nu endast cigaretter och rulltobak) som släpps ut på den svenska marknaden ha identifieringskoder, som ekonomisk aktör, för anläggningar och maskiner. Dessa koder ansöker man om hos den svenska id-utfärdaren, Allexis s.r.o. Tillverkare och importörer ska dessutom ansöka om unika id-märkningar för styckförpackningar hos den svenska id-utfärdaren.

Även de som bedriver detaljhandel måste ha identifieringskoder, dels för sig som ekonomisk aktör och dels för sin/sina anläggning/ar. Antingen kan ansökan göras själv eller så ger man godkännande till t ex sin leverantör eller distributör att ansöka om dessa koder åt en. Om ansökan görs på egen hand är det viktigt att man delger identifieringskoderna till de aktörer som levererar tobaksvarorna till försäljningsstället.
Genom att registrera sig via formuläret som finns tillgängligt på id-utfärdarens hemsida, erhålls identifieringskoden som ekonomisk aktör. Därefter loggar man in i id-utfärdarens system, för att ansöka om identifieringskoder för anläggningar och maskiner.

Avgifter för unika id-märkningar

Id-utfärdaren får ta ut avgifter endast för elektroniskt levererade unika id-märkningar. Avgiften har fastställts i en förordning beslutad av regeringen. Förordningen träder i kraft den 20 maj, först då kan id-utfärdaren börja leverera unika märkningar.

Behörig id-utfärdare

Av 6 b § i tobaksförordningen följer att den svenska id-utfärdaren kommer att ansvara för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar för tobaksvaror som släpps ut på den svenska marknaden. I kommissionens genomförandeförordning finns fler regler om vilket medlemslands id-utfärdare som är behörig att generera och utfärda identitetsmärkningar för tobaksvaror samt identifieringskoder för ekonomiska aktörer, anläggningar och maskiner.

Format för unika id-märkningar för styckprodukter

Den unika id-märkningen för styckprodukter, som genereras av id-utfärdaren består av 18 tecken till detta tillkommer datumstämpel om 8 tecken, så den totala längden på den unika id-märkningen är 26 tecken.

Följande delar ingår i den unika id-märkningen:

 • Id-utfärdarens kod; enligt ISO14549-2, 5 tecken (QCALL)
 • Unikt serienummer; enligt ISO646, består av [a-z; A-Z; 0-9), totalt 9 tecken
 • Produktkod, består av [a.z; A-Z; 0-9), totalt 4 tecken,
 • koden gör det möjligt att fastställa
  o Tillverkningsplats
  o Tillverkningsanläggning (id-kod)
  o Tillverkningsmaskin (id-kod)
  o Produktbeskrivning (typ, märke, vikt, osv.)
  o Avsedd återförsäljningsmarknad (land)
  o Avsedd leveransväg (transport över gräns, första land efter tillverkning/import till EU)
  o I tillämpliga fall importören till unionen
 • Tidsstämpel, format ÅÅMMDDhh, totalt 8 tecken, anger tidpunkten för tillverkningen enligt ovan, genereras av tillverkaren eller importören.

Övergångsbestämmelser

I kommissionens genomförandeförordning finns också övergångsbestämmelser som gör att cigaretter och rulltobak även efter den 20 maj 2019 kan få omsättas inom EU fram till den 20 maj 2020 trots att de saknar unika identitetsmärkningar. Detta gäller om cigaretterna eller rulltobaken tillverkats i EU eller importerats till EU före den 20 maj 2019.

Mer information om spårbarhet och säkerhetsmärkning

Läs mer

EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror

Id-utfärdaren webbplats

Allexis s.r.o.

Information med anledning av Brexit

Den Europeiska Kommissionen har publicerat en skrivelse riktad till berörda aktörer med information om EU:s regler om hur tobaks­varor påverkas om Storbritannien lämnar EU avtalslöst. Om Storbritannien lämnar utan att utträdes­avtalet godkänts innebär det att landet formellt och praktiskt blir ett tredjeland i förhållande till EU. Det innebär, bland annat, att från den 1 november 2019 ska registreringar i spårbarhets­systemet göras som import eller export då tobaks­varor köps från eller säljs till Storbritannien.

Skrivelse: European Commission, Notice to Stakeholders, Brussels 7 October 2019

Skrivelsen är publicerad på Europeiska Kommissionen webbplats: Systems for tobacco traceability and security features

Information från regeringen

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan