Elektroniska cigaretter och lungskador

I USA misstänks flera personer ha fått allvarliga lungskador efter att ha använt elektroniska cigaretter. Folkhälsomyndigheten sammanfattar därför det aktuella kunskapsläget och informerar om ansvaret för produkterna.

Användare av elektroniska cigaretter har fått lungskador

I USA misstänks flera personer ha fått allvarliga lungskador efter att de använt elektroniska cigaretter. Hittills har trettiotre dödsfall observerats i USA. De amerikanska myndigheterna utreder fallen men har ännu inte kunnat identifiera orsaken till lungskadorna. Flera av de aktuella produkterna har innehållit tetrahydrocannabinol (THC). Folkhälsomyndigheten har inte någon kännedom om liknande fall i Sverige.

De symptom som observerats i samband med lungskadorna i USA har varit t.ex.

  • hosta
  • andnöd
  • ont i bröstkorgen
  • illamående
  • kräkningar eller diarré
  • trötthet
  • feber och viktnedgång.

Vilka skadliga hälsoeffekter har elektroniska cigaretter?

Nikotin är beroendeframkallande och kan vara skadligt för hälsan. Bland annat kan nikotin påverka foster negativt. Om vätskor med nikotin sväljs kan de orsaka förgiftning och barn är särskilt känsliga. Det saknas dock fortfarande mycket kunskap om hur elektroniska cigaretter påverkar vår hälsa, och särskilt om effekterna på lång sikt. Barn och unga ska skyddas och därför finns en 18-årsgräns för användning av e-cigaretter med nikotin i Sverige. Här finns mer information om elektroniska cigaretter.

Tillverkare och importörer har ett omfattande ansvar

Det är tillverkare och importörer som ansvarar för att e-cigaretter och påfyllningsbehållare är säkra och uppfyller alla lagkrav. Innan en produkt får säljas till konsumenter i Sverige ska den anmälas till Folkhälsomyndigheten. Detta innebär dock inte att produkterna godkänns av Folkhälsomyndigheten. Med elektroniska cigaretter följer användarinstruktioner från tillverkaren. Att förändra produkten genom till exempel tillsats av andra ämnen kan påverka produktsäkerheten. Tillverkare, importörer och distributörer ska också ha system för att samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som dessa produkter har på människors hälsa. En del skadliga hälsoeffekter kan vara synliga först efter långvarig användning. Är inte produkterna säkra ansvarar tillverkare, importörer eller distributörer för att vidta korrigerande åtgärder eller återkalla produkterna samt underrätta Folkhälsomyndigheten om detta.

Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn

Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn mot tillverkare och importörer och kan till exempel förbjuda produkter som inte uppfyller lagkraven. Det kan bland annat handla om att de innehåller tillsatser som är förbjudna. Folkhälsomyndigheten har även möjlighet att förbjuda en produkt om det skulle visa sig att den kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa. I dessa fall kan vi även kräva att produkten återkallas. Folkhälsomyndighetens förbud kan förenas med vite.

Elektroniska cigaretter är inte rökavvänjningsprodukter

E-cigaretter är varken godkända eller rekommenderade som rökavvänjningsprodukter i Sverige. För rökavvänjning finns det andra beprövade, effektiva och säkra åtgärder. Vill du ha stöd att sluta röka, kan du ta kontakt med sluta röka linjen 020-84 00 00. Socialstyrelsen utfärdar nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Läkemedelsverket godkänner läkemedel för rökavvänjning.

Besök 1177 Vårdguiden för kontaktuppgifter till vårdgivare för hjälp att sluta röka eller rådgivning om du upplever sjukdomssymptom vid användning av elektroniska cigaretter.

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan