Vaccinationsuppföljning vecka 28

För att minska risken för att individer blir svårt sjuka i covid-19 är det viktigt att alla som rekommenderas att ta vaccin och har möjlighet, vaccinerar sig mot covid-19. Det gäller särskilt personer som är över 65 år och andra som tillhör en riskgrupp. Vuxna som inte är vaccinerade bör vara extra noga med att skydda sig själv och andra från smitta. Särskilda rekommendationer gäller för personal inom vård och omsorg.

Generell vaccinationstäckning med vaccination per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard:

Täckningsgrad med en fjärde dos

En fjärde dos rekommenderas till personer på SÄBO eller med hemtjänst med personlig omvårdnad samt till övriga personer som är 65 år och äldre, för att förstärka skyddseffekten av tidigare vaccination.

Täckningen med en fjärde dos presenteras här i de särskilda grupper som den rekommenderats till. Vaccinationstäckningen med dos fyra är nu 80 procent av de på SÄBO, 69 procent av de med hemtjänst, 82 procent av övriga som är 80 år eller äldre samt 70 procent av övriga som är mellan 65 och 79 år. Förändringen i täckning sedan senaste uppdateringen i juni är i storleksordningen 1-2 procent i de tre första grupperna och 4 procent i gruppen övriga 65 till 79 år. Nästa uppdatering av dessa siffror är planerad till vecka 33.

Vaccinationstäckning dos 4

Skyddseffekt efter 3 och 4 doser vaccin mot covid-19 till personer 65 år och äldre

Täckningsgrad vårdpersonal

Täckningen med två doser bland vårdpersonal på sjukhus är hög, 94 procent, bland vårdpersonal på SÄBO något lägre men fortfarande högre än generellt i befolkningen i arbetsför ålder. Bland vårdpersonal i hemtjänsten och LSS däremot ligger täckningen med två doser på samma nivå som i befolkningen generellt. Den statistiska träffsäkerheten bedöms vara sämre för vårdpersonal inom SÄBO, hemtjänst och LSS, då rörligheten på arbetsmarknaden är större jämfört med personalgruppen inom sjukhusvård. Uppgift om arbetsgivare baseras på inkomstdeklarationen från tidigare år och mera aktuella data än så finns tyvärr inte på nationell nivå.

Vecka 13 hade 67 procent av vårdpersonal fått en tredje dos och täckningen var högst inom sjukhusvård med 81 procent, på SÄBO 64 procent och inom LSS och hemtjänst var täckningen 55 respektive 54 procent. För befolkningen generellt (18-69 år) var motsvarande siffra 56 procent.

Vaccinationstäckning bland vårdpersonal

Täckningsgrad per födelseland, utbildning och inkomst

Vid en jämförelse över tid (var fjärde vecka) utifrån 11 olika födelseländer (områden) i åldersgruppen 16 – 39 år, har täckningen med minst 1 dos successivt ökat mellan vecka 08 och 20 för samtliga födelseländer (mellan 0,2 och 1,5 procentenheter).

Andel vaccinerade med minst 2 doser låg i vecka 20 på mellan 64 och 84 procent i Sverige, Övriga Norden, Asien, Oceanien, Nordamerika, Sydamerika och Mellanöstern. Övriga områden hade en täckningsgrad på mellan 47 och 58 procent (EU28, Övriga Europa, Nordafrika och Övriga Afrika). För täckning med en tredje dos var skillnaden störst mellan födda i Sverige jämfört med Övriga Europa i åldersgruppen 40-49 år (35 procentenheter). Skillnaden mellan födda i Sverige och Övriga Världen var störst i åldersgruppen 50-59 år (33 procentenheter).

Vaccinationstäckning per födelseland, inkomst och utbildningsgrad

Uppföljningens olika delar

Vaccinskydd mot omikron 07/02 2022

Skyddet efter två doser med covid-19 vaccin mot symtomatisk infektion orsakad av omikron- eller delta-varianten avtar över tid. Skyddet avtar snabbare för omikron än för delta. Skyddet mot såväl delta som omikron återställs drygt en vecka efter en första påfyllnadsdos (3:e dosen) och avtar inte lika snabbt som efter bara två doser, enligt data från brittiska UKHSA.

Vaccination med två doser ger fortsatt skydd från att bli så allvarligt sjuk att man behöver vårdas på sjukhus. Två studier från februari 2022, varav en svensk, fann att allvarlighetsgraden vid smitta med omikron inte minskade lika mycket bland ovaccinerade som den gjorde bland vaccinerade. Att drabbas av allvarlig sjukdom vid smitta med omikron är alltså betydligt vanligare bland ovaccinerade än vaccinerade. Enligt data från UKHSA från den 14 januari 2022, gav en första påfyllnadsdos (dos 3) ytterligare skydd, med upp till 92 procent lägre risk för sjukhusinläggning vid smitta med omikron, jämfört med ovaccinerade. Skyddet efter 10 veckor var 83 procent. Liknande siffror ses från bland annat Sverige, våra nordiska grannländer och USA.

Vaccinationstäckning i undergrupper

Folkhälsomyndigheten följer vaccinationstäckningen (andelen personer i Sverige som har blivit vaccinerade) i olika prioriterade grupper veckovis. I takt med att fler personer vaccineras kan statistik över täckningen i olika undergrupper tas fram. Covid-19 har drabbat olika sociodemografiska grupper ojämlikt. Äldre personer, män, individer med lägre inkomst, kortare utbildning, utrikesfödda samt individer som är födda i vissa bostadsområden, har drabbats hårdare än andra. Dessa faktorer samspelar ofta, men sambandet är komplext. Folkhälsomyndigheten har sammanställt en rapport om vaccinationstäckning utifrån födelseland.

Läs mer

  • Covid-19 vaccinationstäckning och födelseland

    Utgivningsår 2021 Författare Folkhälsomyndigheten

    Rapporten är ett underlag för alla som arbetar med vaccination av befolkningen mot covid-19, och som bidrar till att vi får en god hälsa på lika villkor.

Analys av ovaccinerade

En rapport har tagits fram som visar att majoriteten av de som inte vaccinerats inte heller rapporterats ha haft covid-19 tidigare (i november 2021). Det innebär att de inte har någon känd naturlig immunitet mot sjukdomen och därmed är särskilt mottagliga för covid-19. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att alla 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19 för att bidra till att bromsa smittspridningen och minska risken för allvarlig sjukdom och död, Även om genomgången infektion till viss del skyddar mot risken att återinsjukna i covid-19 är det inte klarlagt hur länge skyddet varar. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att även ovaccinerade som haft infektionen vaccinerar sig.

Analys av i vilken utsträckning ovaccinerade haft bekräftad covid-19

Mikrobiologisk uppföljning

Folkhälsomyndigheten genomför undersökningar och studier om förekomsten av covid-19 och det immunsvar som sjukdomen resulterar i. Därutöver görs analyser av SARS-CoV-2, det virus som orsakar sjukdomen, och dess arvsmassa.

Undersökningar och studier om covid-19 i befolkningen

Vaccinacceptans

Vaccinacceptans innefattar kunskap, attityder och beteenden men även praktiska och strukturella aspekter. Under pandemin med covid-19 undersöker Folkhälsomyndigheten löpande hur människor förhåller sig till vaccination mot covid-19, genom en webbenkät som besvaras varje månad.

Befolkningens acceptans för vaccination mot covid-19

Om statistiken

Om statistiken